img

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

“เมืองน่าอยู่ เมืองสุขภาพดี ประชาชนมีการศึกษา พึ่งพาตนเองได้”

พันธกิจการพัฒนาเทศบาล

 • 1. พัฒนาระบบการบริหารด้านการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทุกเพศทุกวัย
 • 2. สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • 3. พัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชน
 • 4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคุลม
 • 5. ส่งเสริมและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา
 • 6. สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวและชุมชน และพัฒนาเครือข่าย ประชาชนในการจัดการระบบเศรษฐกิจเพื่อให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
 • 7. พัฒนาเมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้แห่งอีสานใต้
 • 8. การสนับสนุนและเสริมสร้างการจัดสวัสดิการ การสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนา เครือข่าย
 • 9. สร้างสังคมให้มีความสงบสุข เป็นระเบียบ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยต่างๆ
 • 10. พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
 • 11. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

 • 1. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
 • 2. รักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
 • 3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
 • 4. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและครอบคลุม
 • 5. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์ สามารถควบคุมการปล่อยคาร์บอน
 • 6. เศรษฐกิจในครัวเรือนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
 • 7. มีแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
 • 8. ศักยภาพชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
 • 9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • 10. ประชาชนรับรู้ เข้าใจในข่าวสารของเทศบาล และมีส่วนร่วมก่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม
 • 11. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

 • 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • 2. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กและอนุบาลให้ได้มาตรฐาน
 • 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษา
 • 4. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • 5. ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกคนอย่างมีคุณภาพ
 • 6. ส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการกีฬา
 • 7. จัดหา ปรับปรุงอาคารสถานที่ สื่ออุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

 • 1. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • 2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัยและค่านิยมที่ดีงามในสังคม
 • 3. ปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

 • 1. ส่งเสริมสุขภาพดี
 • 2. ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
 • 3. รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย
 • 4. พัฒนาเครือข่ายสุขภาพในชุมชน
 • 5. พัฒนาสุขาภิบาลอาหารและตลาดสดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

 • 1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเมือง
 • 2. ส่งเสริม เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายผังเมืองและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ํา

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

 • 1. อนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
 • 2. พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบบําบัดน้ําเสีย
 • 3. รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
 • 4. ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • 5. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อม
 • 6. พัฒนาสวนสาธารณะในเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

 • 1. ส่งเสริมเครือข่ายอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
 • 2. ส่งเสริมช่องทางการจําหน่ายสินค้าตลาดชุมชน
 • 3. ส่งเสริมทุกกลุ่มอาชีพเพื่อเชื่อมต่อ AEC

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

 • 1. พัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ําคํา) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแดนอีสานใต้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 สร้างสังคมให้น่าอยู่

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

 • 1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
 • 2. พัฒนาเครือข่ายเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ
 • 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 9 พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

 • 1. รณรงค์วินัยการจราจร
 • 2. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัยต่างๆ
 • 3. ส่งเสริมการจัดระเบียบหอพัก ร้านเกมส์และสถานบันเทิง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 10 พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

 • 1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้วย Social Media และช่องทางอื่น
 • 2. เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 11 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

 • 1. พัฒนาการมีส่วนร่วมทั้งในองค์กรและภาคประชาชน
 • 2. บูรณาการและสนับสนุนกิจกรรมของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ
 • 3. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนพัฒนา ระบบการติดตามประเมินผลและกําหนดตัวชี้วัดขององค์กร
 • 4. พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของบุคลากร
 • 5. พัฒนากฎหมายท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน
 • 6. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • 7. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
 • 8. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 • 9. บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปด้านการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 • 10.พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่
 • 11.จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4