������������������������������������������������������������������ (���.���.2561-2565) ��������������������������������������������������� 2/2564

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4