������������������������������������������������ (���.���.2561-2565) ��������������������������������������������������� 1/2562 ��������������������������������������������� ���.���. 2562

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4