img

สถานที่สำคัญ

ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ
ตำบล เมืองเหนือ อำเภอ เมือง จังหวัด ศรีสะเกษ 33000 โทร. 045-612866...

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ตั้งอยู่บนถนนเทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีษะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000...

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยสวนศรีสะเกษ สังกัดสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับพืชสวน แบบครบทุกสาขาวิชา เพื่อแก้ไขปัญหาของพืชสวนเศรษฐกิจ พืชสวนที่มีศักยภาพและปัญหาเร่งด่วน ให้สอดคล้องกับแผนงานหลักและนโยบายของกรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานในโครงการพระราชดำริ โครงการภายในจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ข้าราชก...

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร.045-612600...

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4