ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยสวนศรีสะเกษ สังกัดสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับพืชสวน แบบครบทุกสาขาวิชา เพื่อแก้ไขปัญหาของพืชสวนเศรษฐกิจ พืชสวนที่มีศักยภาพและปัญหาเร่งด่วน ให้สอดคล้องกับแผนงานหลักและนโยบายของกรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานในโครงการพระราชดำริ โครงการภายในจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ข้าราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา : 08.30 - 16.30 น. โทร : 0-4581-4581 (ข้อมูลจาก thailandtourismdirectory.go.th/)
เส้นทาง Google Map
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4