ประชาสัมพันธ์การขอรับหญ้าแฝกเพื่อนำไปใช้ปลูกในพื้นที่ต่างๆฟรี โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 8/6/2565 10:54:23 - อ่านแล้ว 12 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การขอรับหญ้าแฝกเพื่อนำไปใช้ปลูกในพื้นที่ต่างๆฟรีผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้นำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” แนวพระราชดำริในการใช้หญ้าแฝก ทั้งนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติและส่งเสริมการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในด้านต่าง ๆ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านหญ้าแฝกข้างต้น มีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำหน้าที่ในการศึกษาวิจัยและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก พร้อมทั้งดำเนินการขับเคลื่อน/ขยายผลการส่งเสริมการปลูกและการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก ซึ่งในแต่ละปีกรมพัฒนาที่ดินสามารถแจกจ่ายกล้าหญ้าแฝกได้ปีละประมาณ 300 ล้านกล้า ให้แก่เกษตรกรประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
จังหวัดศรีสะเกษจึงขอประชาสัมพันธ์การขอรับหญ้าแฝกเพื่อนำไปใช้ปลูกในพื้นที่ให้ท่านทราบ หน่วยงานใด หรือ ประชาชน เกษตกรท่านใด มีความประสงค์ขอรับกล้าหญ้าแฝกไปปลูกสามารถแจ้งความประสงค์ไปที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาแจกจ่ายกล้าหญ้าแฝกตามความเหมาะสมต่อไป ได้ไม่เกินจำนวน 20,000 กล้าต่อราย
ไฟล์แนบ :
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4