img
ผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพปี 2565
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 12/11/2563 14:23:45 - อ่านแล้ว 22 ครั้ง

????ผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพปี 2565????


ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และ เดือนมกราคม - กันยายน 2564


คุณสมบัติ
??ผู้สูงอายุรายใหม่ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
??เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565
นับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2505)


??เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ


อายุ 60 - 69 ปี รับเดือนละ 600 บาท
อายุ 70 - 79 ปี รับเดือนละ 700 บาท
อายุ 80 - 89 ปี รับเดือนละ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเตือนละ 1,000 บาท


เอกสารหลักฐานในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


?บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
?ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
?สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร


#ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
#เบี้ยยังชีพ
#เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ไฟล์แนบ :
4k
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4