img
ประกาศเทศบาล เรื่อง การขอต่อใบอนุญาตสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2564
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 30/11/2563 15:57:45 - อ่านแล้ว 23 ครั้ง
ประกาศเทศบาล เรื่อง การขอต่อใบอนุญาตสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2564
ไฟล์แนบ :
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4