img

ประวัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

img

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2479 เดิมเป็นเทศบาลขุขันธ์ จังหวัดขุขันธ์ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเป็นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อ ปี พ.ศ. 2481

เขตเทศบาลเดิม ครอบคลุมตำบลเมืองเหนือ และตำบลเมืองใต้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ได้มีการขยายเขตเทศบาลจากเดิม 3.26 ตารางกิโลเมตร ออกไปครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหญ้าปล้อง ตำบลโพธิ์ ตำบลโพนข่า ตำบลหนองครก และตำบลชำ รวมเป็นพื้นที่ 36.66 ตารางกิโลเมตร

เทศบาลตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยรถไฟ 515 กิโลเมตร ทางรถยนต์ 600 กิโลเมตร และหากเดินทางโดยเครื่องบินห่างจากสนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี 60 กิโลเมตร เทศบาลเมืองศรีสะเกษมีประชากรรวม 45,103 คน (ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2550) มีชุมชน 45 ชุมชนอาชีพส่วนใหญ่ค้าขายและการเกษตร สังคมพื้นถิ่นเป็นผู้รักสงบ มีสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา 32 แห่ง, โรงพยาบาล 2 แห่ง, ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง พื้นที่ของเทศบาลมีลำน้ำสำคัญ 2 แห่ง คือ ห้วยสำราญ และห้วยแฮด แหล่งน้ำที่สมบูรณ์ตลอดปี ได้แก่ ห้วยน้ำคำ บริเวณเกาะกลางน้ำ ทรัพยากรที่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ หลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณหินเกลี้ยงสีดำ ขนาดความสูง 1 เมตร ในสมัยก่อนชาวเมืองเกรงจะถูกลักขโมย จึงจัดทำรูปปั้นโอบรอบองค์พระพุทธรูปและปิดทองทั้งองค์เป็นที่เคารพกราบไหว้จนถึงปัจจุบัน, เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ ซึ่งมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม และสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวนสมเด็จย่าแห่งแรกของประเทศไทย

img

สภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มอยู่ทางตอนเหนือและตอนกลางของ จังหวัด ส่วนทางตอนใต้จะเป็นที่ลาดชันและลูกคลื่นลอนตื้นสลับลาดชันพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดจะมีความลาดชัน จากทางตอนใต้ลงสู่แม่น้ำมูลทางตอนเหนือของจังหวัดสภาพดินร้อยละ 60 เป็นดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดี มีความอุดุมสมบูรณ์ต่ำมีเพียงร้อยละ4.5 ของพื้นที่จังหวัดเท่านั้น ที่มีระดับความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 35.5 เป็นดินภูเขาและเทือกเขาซึ่งทำการกสิกรรมได้ เพียงบางส่วน มียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัด คือยอดเขาพนมตาเมือน ในเขตอำเภอขุนหาญ 673 เมตร และมีแนวชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย รวม 127 กม.(อ.กันทรลักษ์ 76 กม อ. ขุนหาญ 18 กม. และ อ.ภูสิงห์ 33 กม.) รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

สภาพภูมิอากาศ ตั้งอยู่บนเนินหลังเต่า มีลักษณะพื้นที่ลาดเอียงทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือ ส่วนทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกจะลาดเอียงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีลำน้ำธรรมชาติไหลผ่านรอบตัวเมือง โดยทิศเหนือและทิศตะวันตก มีห้วยสำราญไหลผ่าน ทิศใต้มีห้วยน้ำคำและทิศตะวันออกมีห้วยแฮดไหลผ่าน

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4