อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

อํานาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาล มีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

 • 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 • 2. ให้มีและบํารุงทางบกและทางนํ้า
 • 3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 • 5. ให้มีเครืองใช้ในการดับเพลิง
 • 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
 • 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 • 8. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 • 9. หน้าทีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าทีของเทศบาลการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดหางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

 • (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50
 • (2) ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา
 • (3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
 • (4) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
 • (5) ให้มีและบํารุงทางระบายนํ้า
 • (6) ให้มีและบํารุงส้วมสาธารณะ
 • (7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 • (8) ให้มีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

 • มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองและองค์การบริหารส่วนตําบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
 • (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 • (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า
 • (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 • (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอืนๆ
 • (5) การสาธารณูปการ
 • (6) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ
 • (7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
 • (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • (9) การจัดการศึกษา
 • (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 • (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 • (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 • (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 • (14) การส่งเสริมกีฬา
 • (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 • (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 • (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 • (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย
 • (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 • (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
 • (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 • (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
 • (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอืนๆ
 • (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
 • (25) การผังเมือง
 • (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
 • (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 • (28) การควบคุมอาคาร
 • (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • (31) กิจการอืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4