บุคลากรกองวิชาการและแผนงาน

ผู้บริหาร

img
นางภคมน คำตา
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
( )

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

img
นางนรารัตน์ สุหร่าย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
( )
img
นางปารณีย์ ไชยสาร
เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน
( )
img
นางสาวธนัฒพร จันทะกล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
( )
img
นายมานัส เติมพิทยาไพสิฐ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
( )

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

img
นางนันท์นภัส ผายพิมพ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
( )
img
นางภัทรกรรณ ขันทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
( )
img
นางสาวสิริสุดา มหาลวเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
( )
img
นายเสกสรร มหาลวเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
( )

ฝ่ายนิติการ

img
นายอธิคม เตชะทรัพย์สิริ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
( )
img
นางสาวพชระ ศรีสุธรรม
นิติกรชำนาญการ
( )
img
นางสาวสุรัจวดี เดชมี
นิติกรชำนาญการ
( )

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

img
นางเครือวัลย์ ทรงกลด
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
( )
img
นางอารยา สุบินดี
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
( )
img
นายธนพร พิมกรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
( )
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4