บุคลากรกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ผู้บริหาร

img
นางสาวสุพรรนี นาคำ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(093-4514535)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

img
นางนรารัตน์ วงศ์วิรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
img
นางปารณีย์ ไชยสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
img
นางสาวธนัฒพร จันทะกล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(รออัพเดท)
img
นายมานัส เติมพิทยาไพสิฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

img
นางสิริสุดา ปัญจศุภวงศ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
img
นางภัทรกรรณ อรรถเวทิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
img
นางสาววิไลย์ ดวงศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
img
นายเสกสรร มหาลวเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

img
นางสาวปุณณิกา เนื้องทอง
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นางอารยา สุบินดี
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
img
นายธนพร พิมกรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
img
นายธนัท พรมชาติ
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
img
นายสมัคร วงษ์แก้ว
ผู้ช่วยดูแลระบบ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4