บุคลากรกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ผู้บริหาร

img
นางสุพรรนี พวงนิธิพันธ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(093-4514535)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

img
นางนรารัตน์ วงศ์วิรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
( )
img
นางปารณีย์ ไชยสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
( )
img
นางสาวธนัฒพร จันทะกล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(รออัพเดท)
img
นายมานัส เติมพิทยาไพสิฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
( )

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

img
นางสิริสุดา ปัญจศุภวงศ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
( )
img
นางภัทรกรรณ อรรถเวทิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
( )
img
นางสาววิไลย์ ดวงศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
( )
img
นายเสกสรร มหาลวเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
( )

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

img
นางสาวปุณิกา เนื้อทอง
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นางอารยา สุบินดี
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
( )
img
นางสาวสุพัชนา สมศรี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
(0939891424)
img
นายอภิมุข วิเศษศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(0857652300)
img
นายธนพร พิมกรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
( )
img
นายธนัท พรมชาติ
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
( )
img
นายสมัคร วงษ์แก้ว
ผู้ช่วยดูแลระบบ
( )
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4