img

บุคลากรกองวิชาการและแผนงาน

ผู้บริหาร

img
นางภคมน คำตา
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

img
นางนรารัตน์ สุหร่าย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
img
นางปารณีย์ ไชยสาร
เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน
img
นางสาวธนัฒพร จันทะกล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
img
นายมานัส เติมพิทยาไพสิฐ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

img
นางนันท์นภัส ผายพิมพ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
img
นางภัทรกรรณ ขันทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
img
นางสาวสิริสุดา มหาลวเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
img
นายเสกสรร มหาลวเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ฝ่ายนิติการ

img
นายอธิคม เตชะทรัพย์สิริ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
img
นางสาวพชระ ศรีสุธรรม
นิติกรชำนาญการ
img
นางสาวสุรัจวดี เดชมี
นิติกรชำนาญการ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

img
นางเครือวัลย์ ทรงกลด
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
img
นางอารยา สุบินดี
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
img
นายธนพร พิมกรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
img
นายธนัท พรมชาติ
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
img
นายสมัคร วงษ์แก้ว
ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4