บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหาร

img
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(0897836828)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

img
นางอรอินทร์ อินทรวงษ์โชติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
img
นางนงลักษณ์ นิลคต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(-)
img
นางกมลวรรณ กุศลคุ้ม
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
img
นางพรทิพย์ หาญอยู่คุ้ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

img
นางอรสา ศรีเทศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นางสาวนัยนา อรัมสัจจากุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
img
นายวรุตติ์ จันทร์ส่องศรี
นักวิชาสาธารณสุขปฎิบัติการ

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

img
นางสาวณัชชารีย์ พิพัฒนพรเลิศ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นางทัตพิชา ชิณวงษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
img
นายธานี เพิ่มพูน
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
img
นางสาวกิตติวรรณ จัยสิน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
img
นางวิไล มัทวานุกุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
img
นางภูษณิศา ขันตี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
img
นางรจนา อรัมสัจจากุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
img
นางลารินา สิทธิคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
img
นางนิภาพร จันทร์ส่องศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4