img

บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหาร

img
นายศักดิ์ชัย เตรียมพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

img
นางสาวนงลักษณ์ นิลคต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
img
นางเจียมจิตร สุทธวี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

img
สิบเอกฉลองชัย ภิรมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
img
นางสาวนัยนา อรัมสัจจากุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

img
นางสาวณัชชารีย์ พิพัฒนพรเลิศ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
img
นางทัตพิชา ชิณวงษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
img
นายธานี เพิ่มพูน
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
img
นางกิตติวรรณ จรรยาสุทธิวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
img
นางวิไล มัทวานุกุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
img
นางภูษณิศา ขันตี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
img
นางรจนา อรัมสัจจากุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
img
นางลารินา สิทธิคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4