บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหาร

img
นายศักดิ์ชัย เตรียมพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
( )

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

img
นางสาวนงลักษณ์ นิลคต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
( )
img
นางเจียมจิตร สุทธวี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
( )

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

img
สิบเอกฉลองชัย ภิรมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
( )
img
นางสาวนัยนา อรัมสัจจากุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
( )

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

img
นางสาวณัชชารีย์ พิพัฒนพรเลิศ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
( )
img
นางทัตพิชา ชิณวงษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
( )
img
นายธานี เพิ่มพูน
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
( )
img
นางกิตติวรรณ จรรยาสุทธิวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
( )
img
นางวิไล มัทวานุกุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
( )
img
นางภูษณิศา ขันตี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
( )
img
นางรจนา อรัมสัจจากุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
( )
img
นางลารินา สิทธิคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
( )
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4