img

บุคลากรสำนักการช่าง

ผู้บริหาร

img
นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

img
นางสาวสุพรรณี นาคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
img
นางเจียมจิต จันทร์พวง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
img
นางจันทร์เจ้า ศรีวิลัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
img
นางนิตยา ใจหาญ
เจ้าพนักงานการเงินบัญชีชำนาญงาน

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

img
นายจิตกร อยู่หนูพะเนาว์
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
img
นางสุวนัส บัวมาศ
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
img
นายยศ มณีนิล
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
img
นายอัครกวีย์ ศิริญาณ
นายช่างโยธาอาวุโส

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

img
นายเอกชัย ช่างเพชร
วิศวกรโยธาชำนาญการ
img
นายฐิติพงศ์ ทองธรรมมา
นายช่างโยธาอาวุโส
img
นายอุกฤษฏ์ กันทะวัง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
img
นายนาวิน หนุนวงศ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
img
นายวรา จรรยาสุทธิวงศ์
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

ส่วนการโยธา

img
นายธนกร หลอมทอง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
img
ว่าที่พันตรีอาคม จันทร์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
img
นางสมสวย วิเศษสังข์
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน
img
นายสุรชัย จรรยาวงศ์โชติ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญการ
img
นายสุวิทย์ พิทักษา
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
img
นายประดิษฐ์ เควันดี
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
img
นายขจรเกษ ขันตี
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4