บุคลากรสำนักช่าง

ผู้บริหาร

img
นายศรายุทธ โสมะทัต
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
(081-9996909)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

img
นางสาวนัฎฐกานต์ ทันที
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
img
นางจันทร์เจ้า ศรีวิลัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
img
นางสาวธัญจิรา เรืองพานิชภิบาล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(รออัพเดท)

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

img
นายจิตรกร อยู่หนูพะเนาว์
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
img
นางสุวนัส บัวมาศ
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
img
นายอัครกวีย์ ศิริญาณ
นายช่างโยธาอาวุโส

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

img
นายฐิติพงศ์ ทองธรรมมา
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา
img
นายสุริยา วัฒนาไชย
สถาปนิกปฎิบัติการ
img
นายนาวิน หนุนวงศ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
img
นายกฤษณ์ธร อัครบุตร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นายชาญณรงค์ จำนงประโคน
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม
(เบอร์โทรศัพท์)
img
นายณฐกานต์ พรมแก้ว
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ
(เบอร์โทรศัพท์ )

ส่วนการโยธา

img
นายขจรเกษ ขันตี
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
img
นายธนกร หลอมทอง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
img
นายสุวิทย์ พิทักษา
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
img
นายประดิษฐ์ เควันดี
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
img
นางสมสวย วิเศษสังข์
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฎิบัติงาน
img
นางสาวปวีณา ปาทาน
นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ
img
นายวัชรา วงษ์เดือน
นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นางสาวธนัฎฐา รุ่งพิลาชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(-)
img
นายปกรณ์ อ่อนพิมพ์
นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน
(รออัพเดท)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4