บุคลากรสำนักช่าง

ผู้บริหาร

img
นายศรายุทธ โสมะทัต
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
(081-9996909)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

img
นางสาวนัฎฐกานต์ ทันที
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
img
นางเจียมจิตร จันทร์พวง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
img
นางจันทร์เจ้า ศรีวิลัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
img
นางกฤตยา สิทธิรักษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

img
นายจิตรกร อยู่หนูพะเนาว์
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
img
นางสุวนัส บัวมาศ
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
img
นายอัครกวีย์ ศิริญาณ
นายช่างโยธาอาวุโส

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

img
นายศุภวิทย์ เนตรพิทูร
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
img
นายฐิติพงศ์ ทองธรรมมา
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา
img
นายณัฐปกรณ์ นันทา
วิศวกรโยธาปฎิบัติการ
img
นายสุริยา วัฒนาไชย
สถาปนิกปฎิบัติการ
img
นายนาวิน หนุนวงศ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนการโยธา

img
นายขจรเกษ ขันตี
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
img
นายธนกร หลอมทอง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
img
นายสุวิทย์ พิทักษา
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
img
นายประดิษฐ์ เควันดี
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
img
นางสมสวย วิเศษสังข์
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฎิบัติงาน
img
นางสาวปวีณา ปาทาน
นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4