บุคลากรสำนักการคลัง

ผู้บริหาร

img
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผู้อำนวยการ
( )
img
นางมยุรา คำสนิท
หัวหน้างานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
( )

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

img
นางอรอนงค์ สุรพล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
( )
img
นางธัญญา จิตโชติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
( )

ส่วนบริหารงานคลัง

img
นางสาวละอองทิพย์ บุระกรณ์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง
( )
img
นางสาววิลาวัลย์ จึงอนุวัตร
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
( )
img
นางสาวสุภาพร ดอกจำปา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
( )
img
นางพรจิต สืบเสน
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
( )
img
นางพิศมัย ชินวงศ์
นักวิชการคลังชำนาญการ
( )
img
นางวรรณภา เควันดี
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
( )
img
นางณภัทญ์ พรรณรักษ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
( )
img
นางสาวพรทิพย์ เจตย์จงใจ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
( )
img
นางสาวปภาดา จันทศิลา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
( )

ส่วนพัฒนารายได้

img
นางสาวบุณณดา ผงผ่าน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
( )
img
นางสุพิฌาย์ ก้อนทอง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
( )
img
นางสาวสภัสรา ศรีรมย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
( )
img
นางนภาภัช สุขสมาน
นักวิชการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
( )
img
นางแววดาว ศิลาวรรณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
( )
img
นางพิศมัย สุวรรณจันทร์ดี
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
( )
img
นายธนากร แก้วสุข
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
( )
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4