img

บุคลากรสำนักการคลัง

ผู้บริหาร

img
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผู้อำนวยการ
img
นางมยุรา คำสนิท
หัวหน้างานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

img
นางอรอนงค์ สุรพล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
img
นางธัญญา จิตโชติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ส่วนบริหารงานคลัง

img
นางสาวละอองทิพย์ บุระกรณ์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง
img
นางสาววิลาวัลย์ จึงอนุวัตร
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
img
นางสาวสุภาพร ดอกจำปา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
img
นางพรจิต สืบเสน
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
img
นางพิศมัย ชินวงศ์
นักวิชการคลังชำนาญการ
img
นางวรรณภา เควันดี
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
img
นางณภัทญ์ พรรณรักษ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
img
นางสาวพรทิพย์ เจตย์จงใจ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
img
นางสาวปภาดา จันทศิลา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ส่วนพัฒนารายได้

img
นางสาวบุณณดา ผงผ่าน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
img
นางสุพิฌาย์ ก้อนทอง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
img
นางสาวสภัสรา ศรีรมย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
img
นางนภาภัช สุขสมาน
นักวิชการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
img
นางแววดาว ศิลาวรรณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
img
นางพิศมัย สุวรรณจันทร์ดี
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
img
นายธนากร แก้วสุข
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4