บุคลากรสำนักคลัง

ผู้บริหาร

img
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผู้อำนวยการสำนักคลัง
(091-8359867)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

img
นางอรอนงค์ สุรพล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
img
นางธัญญา จิตโชติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ส่วนบริหารงานคลัง

img
นางสาวละอองทิพย์ บุระกรณ์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง
img
นางสาววิลาวัลย์ จึงอนุวัตร
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
img
นางสุภาพร จันทะแจ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
img
นางพิศมัย ชัยวงค์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
img
นางวรรณภา เควันดี
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
img
นางสาวพรทิพย์ เจตย์จงใจ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
img
นางสาวปภาดา จันทศิลา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(-)
img
นางสุภาพร ปรีชาสวัสดิ์
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
img
นางจิณห์วรา ทองดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นางกฤตยา สิทธิรักษ์
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
(-)

ส่วนพัฒนารายได้

img
นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้
(รออัพเดท)
img
นางปติยากร บุญต่อ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นางสุพิฌาย์ ก้อนทอง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
img
นางสาวลภัสราดา ศรีรมย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
img
นางนภาภัช สุขสมาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
(เบอร์โทรศัพท์)
img
นางแววดาว ศิลาวรรณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
( )
img
นายธนากร แก้วสุข
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
(-)
img
นางณภัทญ์ พรรณรักษ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ
( )
img
นางจุฬารัตน์ วงค์สุข
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
(-)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4