บุคลากรสำนักปลัดเทศบาล

ผู้บริหาร

img
นายอนุรักษ์ สีหะวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(098-5869959)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

img
นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
img
นายเกษม บุญออน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
img
นางนงลักษณ์ บุญเต็ม
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ
(เบอร์โทรศัพท์ )

ฝ่ายปกครอง

img
นางพิชญา สีหะวงษ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
img
นายทรงศักดิ์ สถาปนะนันท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
img
นางเย็นจิต ไชยหงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ฝ่ายนิติการ

img
นายอธิคม เตชะทรัพย์สิริ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
img
นางสาวพชระ ศรีสุธรรม
นิติกรชำนาญการพิเศษ
img
นางสาวสุรัจวดี เดชมี
นิติกรชำนาญการ

งานทะเบียนราษฏร

img
จ.ส.อ.วัชรพล ภูทอง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
ว่าที่ร้อยตรีสวัสดิ์ พรหมอุตม์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นายอนวัช แสงศัพย์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฎิบัติการ
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นางสาวธัญทิพย์ เอี่ยมฉวี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(เบอร์โทรศัพท์ )

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

img
นายบริบูรณ์ทวี ขันถม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นางสาวเกลียวทิพย์ สุวรรณวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นายอศิยม สีดาทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นายปรีชา งามแสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิิบัติงาน
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นายอภิชาติ ฤทธิเดช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นายวราวุฒิ ครูทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นายเฉลิมชัย พงษ์ธนู
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีชัย
ลูกจ้างประจำ
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
จ.ส.ต.กิตติศักดิ์ สรรัตนประเสริฐ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
จ่าเอกเสวก สุขแสวง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นายขจร บ่อเงิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(เบอร์โทรศัพท์ )

งานเทศกิจ

img
นายอภิสันต์ นันทพรหม
นักจัดการเทศกิจชำนาญการ
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
ส.ต.อ.โชติ รินทอง
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
(เบอร์โทรศัพท์ )
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4