img

บุคลากรสำนักปลัดเทศบาล

ผู้บริหาร

img
นายอนุรักษ์ สีหะวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

img
นางสาวพัชรี แถวทัศน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
img
นางสาววาสนา หนูชูด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
img
นางสมใจ กันหะบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
img
นางสาวธัญลักษณ์ ยิ้มอรุณลักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
img
นางสาวอนงค์ วงจันทา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
img
นายวัลลภ เหลือล้น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

img
นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
img
นายเกษม บุญออน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
img
นางนงลักษณ์ นาจำปา
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ
img
นางสาวธนัฎฐา รุ่งพิลาชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
img
นางนิชาภา หนองคู
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ฝ่ายปกครอง

img
นางพิชญา สีหะวงษ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
img
นายเทิดศักดิ์ วิมลสุข
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฎิบัติการ
img
จ.ส.อ.วัชรพล ภูทอง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
img
ว่าที่ร้อยตรีสวัสดิ์ พรหมอุตม์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
img
นายบริบูรณ์ทวี ขันถม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
img
นางสาวเกลียวทิพย์ สุวรรณวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
img
นายอศิยม สีดาทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
img
นายอภิสันต์ นันทพรหม
นักจัดการเทศกิจชำนาญการ
img
ส.ต.อ.โชติ รินทอง
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
img
นายทรงศักดิ์ สถาปนะนันท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
img
นางเย็นจิต ไชยหงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
img
นายอนวัช แสงศัพย์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฎิบัติการ
img
นางสาวธัญทิพย์ เอี่ยมฉวี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
img
นายปรีชา งามแสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิิบัติงาน
img
นายอภิชาติ ฤทธิเดช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
img
นายวราวุฒิ ครูทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
img
นายเฉลิมชัย พงษ์ธนู
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน
img
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีชัย
ลูกจ้างประจำ
img
จ.ส.ต.กิตติศักดิ์ สรรัตนประเสริฐ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
img
จ่าเอกเสวก สุขแสวง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
img
นายขจร บ่อเงิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4