บุคลากรสำนักปลัดเทศบาล

ผู้บริหาร

img
นายอนุรักษ์ สีหะวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(098-5869959)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

img
นางศิรินทิพย์ ดอกไม้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
img
นายเกษม บุญออน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
img
นางนงลักษณ์ บุญเต็ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(-)
img
นางจามจุรี สอดศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(เบอร์โทรศัพท์)

ฝ่ายปกครอง

img
นางพิชญา สีหะวงษ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
img
นายทรงศักดิ์ สถาปนะนันท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
img
นายณัฐพล หิรัญเรือง
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
(เบอร์โทรศัพท์)

ฝ่ายนิติการ

img
นายอธิคม เตชะทรัพย์สิริ
นิติกรชำนาญการ
(-)
img
นางสาวพชระ ศรีสุธรรม
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นางสาวสุรัจวดี เดชมี
นิติกรชำนาญการพิเศษ
(-)

งานทะเบียนราษฏร

img
จ.ส.อ.วัชรพล ภูทอง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
ว่าที่ร้อยตรีสวัสดิ์ พรหมอุตม์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นายอนวัช แสงศัพท์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฎิบัติการ
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นางสาวธัญทิพย์ เอี่ยมฉวี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
(เบอร์โทรศัพท์ )

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

img
นายบริบูรณ์ทวี ขันถม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นางสาวเกลียวทิพย์ สุวรรณวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นายอศิยม สีดาทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นายปรีชา งามแสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิิบัติงาน
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นายอภิชาติ ฤทธิเดช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นายวราวุฒิ ครูทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นายเฉลิมชัย พงษ์ธนู
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีชัย
ลูกจ้างประจำ
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
จ.ส.ต.กิตติศักดิ์ สรรัตนประเสริฐ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
จ่าเอกเสวก สุขแสวง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นายขจร บ่อเงิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นางสมใจ กิ่งเกษ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(เบอร์โทรศัพท์ )

งานเทศกิจ

img
นายอภิสันต์ นันทพรหม
นักจัดการเทศกิจชำนาญการ
(-)
img
ส.ต.อ.โชติ รินทอง
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
(เบอร์โทรศัพท์ )
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4