img

บุคลากรผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

img
นายชัยชนะ ผลาพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1
img
นายบุญส่ง ตระกาลจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2
img
นางสาวณัฏฐนันท์ สีหะวงษ์
รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3
img
นางเรวดี สีหะวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4
img
นายสมพิศ สังข์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5
img
นายอดิศักดิ์ รุ่งโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6
img
นางเอมฤดี ทองพันชั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4