บุคลากรหัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

img
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล
( )
img
นายโสภณ หาญอยู่คุ้ม
รองปลัดเทศบาล
( )
img
นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ
รองปลัดเทศบาล
( )
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4