บุคลากรหัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

img
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล
(081-6615272)
img
นายพนมไพร ปารมี
รองปลัดเทศบาล
(088-5619920)
img
นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ
รองปลัดเทศบาล
(089-7165770)
img
นางสาวธนิดา วังขันธ์
รองปลัดเทศบาล
(092-2469123)
img
นางจุฑารัตน์ หอมหวล
ผู้อำนวยการสำนักคลัง
(091-8359867)
img
นายศรายุทธ โสมะทัต
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
(081-9996909)
img
นายนภดล ทองดี
ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
(รออัพเดท)
img
นายศักดิ์ไชย เตรียมพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(0897836828)
img
นายต่อพงศ์ จันทร์พวง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(081-7181199)
img
นางสุพรรนี พวงนิธิพันธ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(093-4514535)
img
นายอนุรักษ์ สีหะวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(098-5869959)
img
นางสาวพัชรี แถวทัศน์
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(086-2658271)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4