บุคลากรสมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

img
นางชนิตา พีรบวรเดช
ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(098-9478939)
img
นายสันติชัย ชาลากูลพฤฒิ
รองประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(081-5565566)
img
นายธนิต เลิศพันธุ์พรหม
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
(087-3777559)
img
นายนนทวัชร์ เกษชุมพล
สมาชิกสภาเทศบาล
(095-6636362)
img
นายวิศรุต มหาสุวีระชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
(085-6565586)
img
นายศิรภพ บุญลพ
สมาชิกสภาเทศบาล
(081-8187508)
img
นายนิพนธ์ สมหมาย
สมาชิกสภาเทศบาล
(082-7524590)
img
นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี
สมาชิกสภาเทศบาล
(086-8752121)
img
นางลลิตา นวเลิศปรีชา
สมาชิกสภาเทศบาล
(081-7185590)
img
นายสมัย บำรุงกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
(094-5130818)
img
นายสฤษฏ์ นาควารินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
(081-9776677)
img
นายสุรศักดิ์ เตรียมพิทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
(081-8769439)
img
นางสมพร สังข์สุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
(081-8762654)
img
นายอภินพ เพชรจรุงพร
สมาชิกสภาเทศบาล
(088-2002022)
img
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร
สมาชิกสภาเทศบาล
(081-9992417)
img
ว่าที่ ร.ท.เกียรติศักดิ์ จรรยาสุทธิวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
(081-2665986)
img
นายสนธยา เที่ยงธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล
(098-1416657)
img
นายกัน สินศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล
(086-8682352)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4