img

บุคลากรสมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

img
นางลลิตา นวเลิศปรีชา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
img
นายกัน สินสิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
img
นายธนิต เลิศพันธุ์พรหม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
img
นายนนทวัชร์ เกษชุมพล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
img
นายวันดี แซ่จึง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
img
นายอุดม แก้วคะตา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
img
นางชนิตา พีรบวรเดช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
img
นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
img
นายสมโภชน์ ธุวธาธางกูร
ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
img
นายสมัย บำรุงกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
img
นายสฤษฏ์ นาควารินทร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
img
นายสุรศักดิ์ เตรียมพิทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
img
นายศิริภพ บุญลพ
รองประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
img
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
img
นายสันติชัย ชาลากูลพฤติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
img
ว่าที่ ร.ท.เกียรติศักดิ์ จรรยาสุทธิวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
img
นายนิโรจน์ ธรรมรส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4