บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่

img
นางสาวพัชรี แถวทัศน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
img
นางสาววาสนา หนูชูด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
img
นางสมใจ กันหะบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
img
นางสาวธัญลักษณ์ ยิ้มอรุณลักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
img
นางสาวอนงค์ วงจันทา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
img
นายวัลลภ เหลือล้น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4