บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

ผู้บริหาร

img
รอการอัพเดทรอการอัพเดท รอการอัพเดท
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(เบอร์โทรศัพท์ )

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

img
นางสาวพัชรี แถวทัศน์
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นางสาววาสนา หนูชูด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
img
นางสมใจ กันหะบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
img
นางสาวธัญลักษณ์ ยิ้มอรุณลักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
img
นายวัลลภ เหลือล้น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
img
นางนิชาภา หนองคู
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(เบอร์โทรศัพท์ )
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4