บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

ผู้บริหาร

img
นางสาวพัชรี แถวทัศน์
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่)
(086-2658271)

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

img
นางสาววาสนา หนูชูด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
img
นางสาวสุกัญญา สุขประจำ
นักทรัพยากรปฏิบัติการ
(รออัพเดท)
img
นางสาวธัญลักษณ์ ยิ้มอรุณลักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
img
นายวัลลภ เหลือล้น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
img
นางนิชาภา หนองคู
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นายสุชาย แถวนาม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(เบอร์โทรศัพท์)
img
นางสาวปวีณา สุทาบุญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(เบอร์โทรศัพท์)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4