บุคลากรสถานธนานุบาล

ผู้บริหาร

img
นายสุวัฒน์ เทาใหม่
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
img
นายนิติศาสตร์ แก้วใส
ผู้ช่วยผู้จัดการ
(รออัพเดท)

ฝ่ายบัญชี

img
นายเอกพล จันศรีดา
นักวิชาการเงินและบัญชี
(เบอร์โทรศัพท์ )

ฝ่ายรักษาของ

img
นายจักรพรรดิ แสงสว่าง
เจ้าพนักงานสถานธนานุบาล
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นายวาทิน สิทธิสมบูรณ์
ผู้ช่วยพนักงานรักษาของ

ฝ่ายเขียนตั๋ว

img
นางสุมณฑา แก้วม่วง
เจ้าพนักงานสถานธนานุบาล
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นางสุธีรา พองพรหม
เจ้าพนักงานสถานธนานุบาล
(เบอร์โทรศัพท์ )

พนักงาน

img
นางสาวสุกัญญา แพงทิพย์
เจ้าพนักงานสถานธนานุบาล
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นางสาวมนัสวี อักษรธรรมกุล
เจ้าพนักงานสถานธนานุบาล
(เบอร์โทรศัพท์ )

ฝ่ายรักษาสถานที่

img
นายวิชัย แสนกล้า
พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด
(เบอร์โทรศัพท์ )
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4