บุคลากรสถานธนานุบาล

ผู้บริหาร

img
นายสุวัฒน์ เทาใหม่
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

ฝ่ายบัญชี

img
นายบุญเกียรติ แสนใหม่
ผู้ช่วยผู้จัดการ
img
นายเอกพล จันศรีดา
พนักงานบัญชี

ฝ่ายรักษาของ

img
นายจักรพรรดิ แสงสว่าง
พนักงานรักษาของ
img
นายวาทิน สิทธิสมบูรณ์
ผู้ช่วยพนักงานรักษาของ

ฝ่ายเขียนตั๋ว

img
นางสุมณฑา แก้วม่วง
พนักงานเขียนตั๋ว
img
นางสุธีรา พองพรหม
ผู้ช่วยพนักงานเขียนตั๋ว

พนักงาน

img
นางสาวสุกัญญา แพงทิพย์
พนักงานทะเบียน
img
นางสาวมนัสวี อักษรธรรมกุล
ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน

ฝ่ายรักษาสถานที่

img
นายวิชัย แสนกล้า
พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด
(เบอร์โทรศัพท์ )
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4