บุคลากรกองสวัสดิการและสังคม

ผู้บริหาร

img
นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผู้อำนวยการ
( )

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

img
นางคุนัญญา มากพยับ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
( )
img
นางชดาภรณ์ งามศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
( )
img
นางวิไลวรรณ ภูมิสถาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
( )

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

img
นายต่อพงศ์ จันทร์พวง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
( )
img
นายสมเจตน์ เมินกระโทก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
( )
img
นางสาวศิริรัตน์ ภาคะ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
( )
img
นายพศิษฐ์ สงใย
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
( )
img
นายสุบิน บุญนำ
นักพัฒนาชุมชน
( )

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

img
นางสาวทัตพร สุวรรณรัตนากร
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
( )
img
นายธนัช คงเกียรติจิรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
( )

ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

img
นางกันยารัตน์ คำบาล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
( )
img
นายชนะพล ผลสุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
( )
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4