img

บุคลากรกองสวัสดิการและสังคม

ผู้บริหาร

img
นางสมพร สังข์สุวรรณ
ผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

img
นางคุนัญญา มากพยับ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
img
นางชดาภรณ์ งามศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
img
นางวิไลวรรณ ภูมิสถาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

img
นายต่อพงศ์ จันทร์พวง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
img
นายสมเจตน์ เมินกระโทก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
img
นางสาวศิริรัตน์ ภาคะ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
img
นายพศิษฐ์ สงใย
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
img
นายสุบิน บุญนำ
นักพัฒนาชุมชน

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

img
นางสาวทัตพร สุวรรณรัตนากร
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
img
นายธนัช คงเกียรติจิรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

img
นางกันยารัตน์ คำบาล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
img
นายชนะพล ผลสุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4