บุคลากรกองสวัสดิการและสังคม

ผู้บริหาร

img
นายต่อพงศ์ จันทร์พวง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(081-7181199)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

img
นางคุนัญญา มากพยับ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
img
นางชดาภรณ์ งามศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
img
นายธนัช คงเกียรติจิรา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

img
นายสมเจตน์ เมินกระโทก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
img
นางสาวศิริรัตน์ ภาคะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
img
นายพศิษฐ์ สงใย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
img
นายสุบิน บุญนำ
นักพัฒนาชุมชน

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

img
นางวิไลวรรณ ภูมิสถาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
img
นางสาวทัตพร สุวรรณรัตนากร
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

img
นางกันยารัตน์ คำบาล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นายชนะพล ผลสุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4