บุคลากรกองสวัสดิการและสังคม

ผู้บริหาร

img
นายต่อพงศ์ จันทร์พวง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(081-7181199)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

img
นางคุนัญญา มากพยับ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
img
นางชดาภรณ์ งามศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
img
นายธนัช คงเกียรติจิรา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

img
นางสาววชิราภรณ์ สิงหกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นายสมเจตน์ เมินกระโทก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
img
นางสาวศิริรัตน์ ภาคะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
img
นายพศิษฐ์ สงใย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
img
นายสุบิน บุญนำ
นักพัฒนาชุมชน

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

img
นางสาวทัตพร สุวรรณรัตนากร
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นางวิไลวรรณ ภูมิสถาน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(เบอร์โทรศัพท์)

ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

img
นางกันยารัตน์ คำบาล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นายชนะพล ผลสุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4