บุคลากรสำนักการศึกษา

ผู้บริหาร

img
นายนภดล ทองดี
ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
(รออัพเดท)

ฝ่ายแผนงานและโครงการงานแผนและโครงการ

ไม่มีบุคลากรในฝ่าย/แผนกนี้

ส่วนการบริหารการศึกษา

img
นายกฤตยวัฒน์ ศรีสมบัติ
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน
img
นางอนงค์นาถ ชินรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสถิตย์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
img
นางสาวิตรี จิตรัก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
img
นายพรนิรันดร์ จัยสิน
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
(รออัพเดท)
img
นางสาววรรณภา แก้วดี
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
img
นายปธานิน เทียมแสน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(เบอร์โทรศัพท์)
img
นางสาวกรวินทร์ ทองกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(เบอร์โทรศัพท์)

ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

img
นายนภดล ทองดี
ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
img
นางสาวอรศศิพัชร์ จัตวานนท์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
img
นายชวการ จันทร์สำโรง
นักสันทนาการปฎิบัติการ
img
นางสาวอาทิตยา พรหมชนะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(-)
img
ว่าที่ร้อยตรีเอกพล บุรกรณ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(รออัพเดท)

ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

img
นางบุญยรัตน์ คาคำดวน
หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
(เบอร์โทรศัพท์ )

ฝ่ายกิจการโรงเรียน

ไม่มีบุคลากรในฝ่าย/แผนกนี้
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4