บุคลากรสำนักการศึกษา

ผู้บริหาร

img
นางปุญยวีร์ มุมไธสง
ผู้อำนวยการ
( )

ฝ่ายแผนงานและโครงการ

img
นางสาวอาทิตยา พรหมชนะ
นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ
( )
img
นายชัยธัช สืบพิม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ
( )
img
นางจิณห์วรา ทองดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
( )
img
นางปติยากร บุญต่อ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
( )
img
นางสาวอนงค์ วงจันทา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
( )
img
นางชยาภัสร์ ตระการไทย
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ
( )

ส่วนการบริหารส่วนการศึกษา

img
นายกฤตยวัฒน์ ศรีสมบัติ
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน
( )
img
นางอนงค์นาถ ชินรัตน์
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
( )
img
นางสุปาณี ดำริห์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
( )
img
นางสาวหนึ่งนุช คำโสภา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
( )
img
นางบุญยรัตน์ คาคำดวน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
( )
img
นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสถิตย์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
( )
img
นางสาววิตรี จิตรัก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
( )

ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

img
นายนภดล ทองดี
ผู้อำนวยการ
( )
img
นางสาวสุธาสินี จัตวานนท์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
( )
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4