img

บุคลากรสำนักการศึกษา

ผู้บริหาร

img
นางปุญยวีร์ มุมไธสง
ผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและโครงการ

img
นางสาวอาทิตยา พรหมชนะ
นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ
img
นายชัยธัช สืบพิม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ
img
นางจิณห์วรา ทองดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
img
นางปติยากร บุญต่อ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
img
นางสาวอนงค์ วงจันทา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
img
นางชยาภัสร์ ตระการไทย
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ

ส่วนการบริหารส่วนการศึกษา

img
นายกฤตยวัฒน์ ศรีสมบัติ
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน
img
นางอนงค์นาถ ชินรัตน์
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
img
นางสุปาณี ดำริห์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
img
นางสาวหนึ่งนุช คำโสภา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
img
นางบุญยรัตน์ คาคำดวน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
img
นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสถิตย์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
img
นางสาววิตรี จิตรัก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

img
นายนภดล ทองดี
ผู้อำนวยการ
img
นางสาวสุธาสินี จัตวานนท์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4