บุคลากรสำนักการศึกษา

ผู้บริหาร

img
นางปุณยวีร์ มุมไธสง
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
(062-1492893)

ฝ่ายแผนงานและโครงการงานแผนและโครงการ

img
นางปติยากร บุญต่อ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
img
นางชยาภัสร์ ตระการไทย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ส่วนการบริหารการศึกษา

img
นายกฤตยวัฒน์ ศรีสมบัติ
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน
img
นางอนงค์นาถ ชินรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นางบุญยรัตน์ คาคำดวน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
img
นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสถิตย์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
img
นางสาวิตรี จิตรัก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
img
นางปวีณา มาลีวรรณ
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
img
นางสาววรรณภา แก้วดี
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

img
นางสาวอาทิตยา พรหมชนะ
นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ
img
นายนภดล ทองดี
ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
img
นางสาวอรศศิพัชร์ จัตวานนท์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
img
นายชวการ จันทร์สำโรง
นักสันทนาการปฎิบัติการ

ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ไม่มีบุคลากรในฝ่าย/แผนกนี้

ฝ่ายกิจการโรงเรียน

ไม่มีบุคลากรในฝ่าย/แผนกนี้
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4