บุคลากรคณะผู้บริหาร

นายกเทศมนตรี

img
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี
( )

รองนายกเทศมนตรี

img
นายมาโนช มหาสุวีระชัย
รองนายกเทศมนตรี
( )
img
นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี
( )
img
นายสมพร จึงศิริกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
( )

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

img
นายเกษม สืบเสน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
( )
img
นายประพันธ์ ดอกไม้
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
( )

เลขานุการนายกเทศมนตรี

img
นางพัชรี มหาสวเลิศ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
( )
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4