บุคลากรคณะผู้บริหาร

นายกเทศมนตรี

img
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี
(081-8770303)

รองนายกเทศมนตรี

img
นายมาโนช มหาสุวีระชัย
รองนายกเทศมนตรี
(081-8766322)
img
นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี
(084-9628221)
img
นายสมพร จึงศิริกุลวิทย์
รองนายกเทศมนตรี
(081-8762076)

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

img
นายชัยชนะ ผลาพงศ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(081-8762477)
img
นายประพันธ์ ดอกไม้
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(081-6615272)

เลขานุการนายกเทศมนตรี

img
นางสาววาดน้ำ จันทร์พวง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(0875070924)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4