บุคลากรคณะผู้บริหาร

นายกเทศมนตรี

ไม่มีบุคลากรในฝ่าย/แผนกนี้

รองนายกเทศมนตรี

ไม่มีบุคลากรในฝ่าย/แผนกนี้

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ไม่มีบุคลากรในฝ่าย/แผนกนี้

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ไม่มีบุคลากรในฝ่าย/แผนกนี้
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4