กิจกรรมเทศบาล

imgขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังข้อมูล และแสดงความคิดเห็น “โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง เป็นเคเบิ้ลใต้ดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสี่แยกโรงพยาบาล-สะพานขาว-สี่แยกศาลหลักเมือง"
imgเทศบาลฯ ออกตรวจเยี่ยม ความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของโรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)
imgสำนักการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในการเปิดเรียน
imgนายกเทศมนตรีฯ จัดอบรม online ระบบการบริหารงานและให้บริการประชาชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
imgรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการมอบนโยบายการทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564
imgเปิดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก ตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
imgตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ดูแล มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาล
imgรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมอำนวยความสะดวก แก่บุคลากรทางการแพทย์ และพี่น้องประชาชน ในด้านต่างๆ ที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
imgผู้ว่าศรีสะเกษ เปิดงาน วาระแห่งชาติ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ สถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เกาะห้วยน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
imgจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ประจำปี 2564 เพื่อลดความเสี่ยง
imgเทศบาลฯลงพื้นที่บริเวณตลาดมะเกลือในการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในมาตรการ การป้องกันโรคโควิค-19
imgเทศบาลฯ มอบนโยบายทิศทางการทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ให้แก่ เจ้าหน้าที่ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
imgเทศบาลฯจัดการการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564
imgข่าวประชาสัมพันธ์จากจังหวัดศรีสะเกษ.
imgมอบหน้ากากอนามัยและเสื้อให้กับพนักงานจ้าง เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรค COVID-19 ณ บริเวณโรงผลิตเนื้อสัตว์
imgการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
imgสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย ข้อมูลวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
123
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4