กิจกรรมเทศบาล

imgประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
imgรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ทันตสาธารณสุขที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
imgประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทาง ในการเร่งระบายนำ้ที่ยังท่วมขังตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
imgประเมินติดตามโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564
imgจดหมายข่าว ประจำวันที่ 20-22 กันยายน 2564 ฉบับที่ 3
imgจดหมายข่าว ประจำวันที่ 20-22 กันยายน 2564 ฉบับที่ 2
imgจดหมายข่าว ประจำวันที่ 20-22 กันยายน 2564 ฉบับที่ 1
imgคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ออกประเมินติดตามโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564
imgการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม กลุ่มที่ 2 ณ ห้องประชุมมงคล กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
imgการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม กลุ่มที่ 1 ณ ห้องประชุมมงคล กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองศรีสะกษ
imgพิธีเปิด โครงการวัยมันส์วัยใส โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
imgประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
imgการประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
imgพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ก.พ.ร. ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
imgออกให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ที่ได้รับการจัดสรร จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล
imgรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับพนักงานจ้างผู้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี จำนวน 6 ราย
imgผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวางศิลาฤกษ์การจัดสร้างสวนสาธารณะ ณ ลานออดหลอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
123
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4