img

กิจกรรมเทศบาล

imgการประชุมประชาคม ระดับเมือง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
imgโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำวันที่ 19 มกราคม 2564
imgการประชุมประชาคม ระดับชุมชน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
imgข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือวันกองทัพไทยประจำปี 2564
imgการประชุม จัดทำร่างแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
imgเยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด ตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 16 ราย
imgเทศบาลฯ ออกให้บริการอำนวยความสะดวก ในการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
imgประกาศเทศบาล เรื่อง โครงการต่างๆที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้
imgมอบเกียรติบัตร ให้แก่ อสม.ที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อเป็น อสม.หมอประจำหมู่บ้าน จำนวน 30 คน
imgกิจกรรม ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" 12 มกราคม 2564
imgนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด- 19 ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องรับรอง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
imgตำรวจ ออกตรวจร้านเกมส์ สวนสนุกในห้างสรรพสินค้า คาราโอเกะ และร้านอาหาร ในเขตอำเภอเมืองจำนวน 4 จุด
imgการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อเป็น อสม.หมอประจำหมู่บ้าน (คนใหม่ 1 คน/หมู่บ้าน) ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพ อสม.ในการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (อสม.หมอประจำหมู่บ้าน) เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2564
imgผู้ว่าศรีสะเกษ ร่วมเปิดโครงการ “ตลาดสดศรีสะเกษ สะอาดปลอดภัย ร่วมใจต้านโควิด 19 Big Cleaning Day “
imgprevent covid-19 2020
imgหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ ผู้สูงอายุ ศูนย์บริการทางสังคม ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
imgกิจกรรม ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" 5 มกราคม 2564
123
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4