โครงการอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ( 25 กรกฏาคม 2565)
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 26/7/2565 14:09:06 - อ่านแล้ว 20 ครั้ง
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และประชาชน ภายใต้หัวข้อ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4