การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติมฯ กลุ่มที่ 1 ณ ห้องประชุมมงคล (18 พฤษภาคม 2565)
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 18/5/2565 15:22:09 - อ่านแล้ว 13 ครั้ง
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติมฯ ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคล ชั้น 1 อาคารกองสวัสดิการสังคม ชุมชนเป้าหมาย กลุ่มที่ 1 ดังนี้
(.)ชุมชนหัวนา
(.)ชุมชนทุ่งนาดี
(.)ชุมชนตลาดนอก
(.)ชุมชนหนองยวน
(.)ชุมชนเมืองเก่าหลักเมือง
(.)ชุมชนวัดพระโต
(.)ชุมชนศรีนครลำดวน
(.)ชุมชนหนองหล่ม
(.)ชุมชนหนองอุทัย
(.)ชุมชนหนองเม็ก
(.)ชุมชนโนนทรายทอง
(.)ชุมชนท่าเรือ
(.)ชุมชนศิริทรัพย์ทวีโชค
(.)ชุมชนพันทาใหญ่
(.)ชุมชนพันทาน้อย
(.)ชุมชนโนนเขวา
(.)ชุมชนโนนสำนักมิตรภาพ
(.)ชุมชนโนนสวรรค์
(.)ชุมชนสะพานขาว
(.)ชุมชนคุ้มกลาง
(.)ชุมชนกุดหวาย
(.)ชุมชนโนนสำราญ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4