การประชุมโครงการสนับสนุนและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (ศป.ปส.ทม.ศก.) (10 พฤษภาคม 2565)
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 11/5/2565 11:23:04 - อ่านแล้ว 3 ครั้ง
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมโครงการสนับสนุนและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (ศป.ปส.ทม.ศก.) ณ หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  เกาะห้วยน้ำคำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการระดมความคิดจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน ร่วมกำหนดกรอบในการดำเนินโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในเขตเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และจัดการปัญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่อย่างยั่งยืน
       โดยมี คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (ศป.ปส.ทม.ศก.) ผู้แทนจาก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสถานศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4