คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดการระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร กษาดูงานเรื่อง "การพัฒนาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ในเมืองใหญ่และเมืองเล็ก" ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 22/11/2564 16:13:03 - อ่านแล้ว 13 ครั้ง
  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดการระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานเรื่อง "การพัฒนาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ในเมืองใหญ่และเมืองเล็ก" ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยลงพื้นที่ถนนขุขันธ์ และถนนเทพา บริเวณหน้าศาลหลัก โดยมีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย ตลอดทั้งผู้แทนภาคประชาชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
     โดยคณะศึกษาดูงานประกอบด้วย 
     กรรมาธิการ 
นางผ่องศรี  แซ่จึง (ประธานในที่ประชุม), 
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
     อนุกรรมาธิการ
นายณัฐพล ภาคกุล
นายปิยะพงศ์ เมฆจันทร์ 
     ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการ
นายทวีศักดิ์ ไตรโลกา
นางสาวนันฑกา กนกะปิณฑะ
นางสาวภารณี จันวัฒนพงษ์
     ข้าราชการรัฐสภา
นางสาวภานิชา อภิชาติกุลธร
ว่าที่ร้อยตรีเอกศักดิ์ โชติมัย
นางสาวโทสิตา พืชผักหวาน
     สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายพิบูลย์ จงเลิศวณิชกุล
     ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวให้การต้อนรับ โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4