img
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้สัมภาษณ์ กับ นางรัตนา กิติกร ผู้จัดการโครงการมูลนิธิสยามกัมมาจล
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 10/9/2563 14:06:14 - อ่านแล้ว 45 ครั้ง
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้สัมภาษณ์ กับ
นางรัตนา กิติกร ผู้จัดการโครงการมูลนิธิสยามกัมมาจล และคณะในประเด็น
- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่หลากหลาย
- พัฒนาเมืองศรีสะเกษ ให้เป็นเมืองแห่งกีฬา
- ความคาดหวังต่อการพัฒนาคนรุ่นใหม่ (เด็กและเยาวชนศรีสะเกษ)
- ความคาดหวังต่อการพัฒนาการศึกษา
- หลักการ และแนวคิดเชิงนโยบายในการพัฒนา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
- บทบาทของนายกเทศมนตรี ต่อการพัฒนาเมืองศรีสะเกษ
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิด ในการพัฒนาเมืองศรีสะเกษ ต่อไป
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4