รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับพนักงานจ้างผู้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี จำนวน 6 ราย
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 10/9/2564 14:34:30 - อ่านแล้ว 11 ครั้ง
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  มอบหมายให้ 
นายนพดล  จันทร์พวง  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับพนักงานจ้างผู้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี จำนวน 6 ราย 

1.นายมิลทร  วิเศษสังข์  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2.นายประดิษฐ  โพธิ์สรี  สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3.นางอำพร  หัดสะอาด  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.นายโพธิ์  มณีศรี  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 
5.นายอุทิศ  มะโน สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 
6.นายสุรพล  อินทรจร  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล 

 จากนั้นได้กล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานจ้างที่ได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ปฎิบัติหน้าที่ราชการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มาด้วยความอุตสาหะ เกิดประโยชน์แก่ราชการ  ณ ห้องประชุมรับรอง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4