การประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน ตาม นโยบายผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 5/4/2564 16:15:23 - อ่านแล้ว 19 ครั้ง
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธาน
ในการประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ 
เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน ตาม
นโยบายผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตาม
ระเบียบกฎหมาย ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4