รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการมอบนโยบายการทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 11/6/2564 9:19:18 - อ่านแล้ว 5 ครั้ง
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธานในการมอบนโยบายการทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ให้แก่เจ้าหน้าที่ อสม.ในเขตเทศบาล ณ ห้องประชุมมงคล เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานในด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดอัตราความรุนแรงในการแพร่ระบาดให้มากที่สุด
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4