img
ลงนาม บันทึกข้อตกลงร่วมมือ เครือข่ายเด็กเมืองศรี ฟันดี ยิ้มสวย เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายโรงเรียน สู่การดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนอย่างยั่งยืน (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 19/2/2564 14:58:50 - อ่านแล้ว 16 ครั้ง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
.........................................
    นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา  ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 9 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย 
โรงเรียนวัดพระโต
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์)
โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ)
โรงเรียนเทศบาล 4 (โนนสำนักมิตรภาพ 121)
โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองยางหนองม่วง)
โรงเรียนเทศบาล 6 (มิ่งเมือง)
โรงเรียนเทศบาล 7 (หนองตะมะ-พันทาโนนกอง ธนาคารกรุงเทพ 2)
    ได้ร่วมกันลงนาม บันทึกข้อตกลงร่วมมือ เครือข่ายเด็กเมืองศรี ฟันดี ยิ้มสวย เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายโรงเรียน สู่การดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมมงคล กองสวัสดิการสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างทีมและสร้างความร่วมมือในการทำงานส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายผลให้เกิดแนวทางการจัดกิจกรรมในโรงเรียนอื่น ให้สามารถเกิดการพัฒนาได้อย่างกว้างขวาง โดยมีรูปแบบของเครือข่ายโรงเรียน ที่เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผลสู่การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนอย่างยั่นยืนต่อไป
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4