img
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น การอพยพหนีไฟ ช่วยเหลือเด็กเล็ก และผู้ประสบภัยในเบื้องต้น วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 19/2/2564 14:54:32 - อ่านแล้ว 12 ครั้ง
เทศบาลเมืองศรีสะะเกษ โดยฝ่ายปกครอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น การอพยพหนีไฟ ช่วยเหลือเด็กเล็ก และผู้ประสบภัยในเบื้องต้น ให้แก่คณะครู นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ณ โรงเรียนเทศบาล 5 หนองยางหนองม่วง และโรงเรียนเทศบาล 7 หนองตะมะ พันทาโนนกอง ธนาคารกรุงเทพ 2 ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการและระงับอัคคีภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น  สามารถใช้เครื่องมือดับเพลิงในเบื้องต้น และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้อย่างถูกวิธี ป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย และสาธารณภัยต่างๆ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4