บุคลากรงานทะเบียนราษฎร์

.....รอปรับปรุง..... 

ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์  พรหมอุตม์
เจ้าพนักงานทะเบียน
นายอุทิศ  สังลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนฯ
ว่าที่ ร.ต.พิษณุพงษ์  โกศลศิรศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเทอดศักดิ์  วิมลสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนฯ
นางอุมาภรณ์  บุญปัญญา
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางภัคจิรา  ภักดี
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
นางบุญยรัตน์  คาคำดวน
เจ้าพนักงานทะเบียน 3
นายอนวัช  แสงศัพท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางคณัทสนันท์  เทศะบำรุง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวสุภาพร  จันทคาต
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวสุภัค  นามวงษ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวปวริศา  นามวงศ์
พนักงานจ้าง
   
นายกฤษดา  หมอทิพย์
พนักงานจ้าง