บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายศักดิ์ไชย  เตรียมพิทักษ์
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นายภูมิภัทร  ราศรี
หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
นางสาวณัชชารีช  พิพัฒนพรเลิศ
พยาบาลวิชาชีพ 8 วช
นางภูษณิษา  ขันดี
พยาบาลวิชาชีพ 8วช
นางกิติวรรณ  จรรยาสุทธิวงศ์
พยาบาลวิชาชีพ 7วช
นางนัฐฐยา  ผาสุข
ทันตสาธารณสุข 6
นางวิไล  มัทวานุกูล
พยาบาลวิชาชีพ 6ว
นางทัตพิชา  ชิณวงษ์
พยาบาลวิชาชีพ 6ว
สิบเอกฉลองชัย  ภิรมย์
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 6ว
นางจันทร์เพ็ญ  โรจน์เรืองยุทธ
พยาบาลเทคนิค 6
นางสาวนิภาพร  รังสูงเนิน
พยาบาลวิชาชีพ 5
นางมนัสนันท์  สุรวิเชียรชัย
เจ้าพนักงานธุรการ 4
นายธานี  เพิ่มพูน
นายสัตวแพทย์ 6