ข้อมูลรายรับและรายจ่าย ประจำปี 2559
 

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2558
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2558
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2559
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2559
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2559
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2559
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2559
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2559
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2559
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2559