ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ปี 2561

 

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(3 มกราคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(4 มกราคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(4 มกราคม 2561)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 192 รายการ  (9 มกราคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(16 มกราคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(16 มกราคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(16 มกราคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(16 มกราคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(16 มกราคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(16 มกราคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(16 มกราคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(30 มกราคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลาตรวจรับงาน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(1 กุมภาพันธ์ 2561)
สำเนารายละเอียดราคากลางซ่อมแซมรถแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค.198 จำนวน 25 รายการ  (2 กุมภาพันธ์ 2561)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเพื่อคุณ 6 (ชุมชนโนนหนามแท่ง) (8 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(12 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(14 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเพื่อคุณ 6 (ชุมชนโนนหนามแท่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 กุมภาพันธ 2561)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศขายทอกตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 237 รายการ(21 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านเทิดไท้(คุ้มโนนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (26 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(27 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเพื่อคุณ 6 (ชุมชนโนนหนามแท่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (5 มีนาคม 2561)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเบ้านเทิ้ดไท้(คุ้มโนนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (5 มีนาคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(6 มีนาคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(15 มีนาคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(15 มีนาคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(18 มีนาคม 2561)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยประชาภักดี 6 (19 มีนาคม 2561)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านเทิ้ดไท้ (คุ้มโนนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(21 มีนาคม 2561)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาล 2 (21 มีนาคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(21 มีนาคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(30 มีนาคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(3 เมษายน 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(3 เมษายน 2561)
สำเนารายละเอียดราคากลางโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบริหารงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (3 เมษายน 2561)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ(18 เมษายน 2561)
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidind) (19 เมษายน 2561)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ(23 เมษายน 2561)
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidind) (25 เมษายน 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(27 เมษายน 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(1 พฤษภาคม 2561)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ(2 พฤษภาคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(2 พฤษภาคม 2561)
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(4 พฤษภาคม 2561)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ(7 พฤษภาคม 2561)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(8 พฤษภาคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(9 พฤษภาคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(10 พฤษภาคม 2561)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ(10 พฤษภาคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(11 พฤษภาคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(16 พฤษภาคม 2561)
สำเนารายละเอียดราคากลางก่อสร้างปรับปรุงพื้นทางถนนผิวแอสฟัลท์ถนนอุบล(ช่วงจากห้วยสะพานน้ำคำ-สุดเขตควบคุมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ) (17 พฤษภาคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(21 พฤษภาคม 2561)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ(21 พฤษภาคม 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(24 พฤษภาคม 2561)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นทางถนนผิวฟัลท์ถนนอุบล(ช่วงจากสะพานห้วยน้ำคำ-สุดเขตควบคุมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (28 พฤษภาคม 2561)
สำเนารายละเอียดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ(6 มิถุนายน 2561)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(8 มิถุนายน 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(12 มิถุนายน 2561)
สำเนารายละเอียดราคากลาง ก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3 ชั้น 4 เป็นห้องปฏิบัติการทางการสอน (13 มิถุนายน 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(14 มิถุนายน 2561)
สำเนารายละเอียดราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยประชาภักดี 6(ชุมชนไกรภักดี) (14 มิถุนายน 2561)
สำเนารายละเอียดราคากลาง ปรับปรุงถนนวิจิตรนคร(แยกถนนเทพา-สะพานท่าเรือ) (15 มิถุนายน 2561)
สำเนารายละเอียดราคากลาง ปรับปรุงถนนหลักเมือง(แยกถนนเทพา-แยกถนนอุบล) (15 มิถุนายน 2561)
สำเนารายละเอียดราคากลาง ซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 81-4922 ศรีสะเกษ จำนวน 20 รายการ (15 มิถุนายน 2561)
สำเนารายละเอียดราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 168 รายการ (18 มิถุนายน 2561)