ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ปี 2560

 

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลาง(10 มกราคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลาง(10 มกราคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(16 มกราคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(17 มกราคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(17 มกราคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(18 มกราคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(18 มกราคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(23 มกราคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อผ้าใบเต้นท์แบบโค้ง จำนวน 2 รายการ(25 มกราคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนอุบลและถนนวันลูกเสือ (ช่วงจากบ่อสูบ PS2 ของระบบบำบัดน้ำเสียข้างหน้าโรงพยาบาลศรีสะเกษ-หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย) (ชุมชนสนามบิน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(8 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(8 กุมภาพันธ์ 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ(8 กุมภาพันธ์ 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ(9 กุมภาพันธ์ 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 2 รายการ(10 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(14 กุมภาพันธ์ 2559)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(15 กุมภาพันธ์ 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(28 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(28 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(6 มีนาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ(9 มีนาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(13 มีนาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนอุบลและถนนวันลูกเสือ(ช่วงจากบ่อสูบน้ำ PS2 ของระบบบำบัดน้ำเสียข้างหน้าโรงพยาบาลศรีสะเกษ - หน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย) (ชุมชนสนามบิน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(16 มีนาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานขาว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(23 มีนาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะห้วยน้ำคำ (ฝั่งศรีสะเกษอควาเรียม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(23 มีนาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(28 มีนาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาตีเส้นในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 13 ชุด(29 มีนาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราษฏร์ประชา(ชุมชนโนนเขวา) (ระยะที่ 2)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(3 เมษายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(4 เมษายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(4 เมษายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(5 เมษายน 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างถนน จำนวน 3 โครงการ(5 เมษายน 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ(7 เมษายน 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ(11 เมษายน 2560)
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนจำนวน 3 ระดับชั้น(19 เมษายน 2560)
สำเนารายละเอียดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยตรงข้ามการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ(ชุมชนศรีนครลำดวน)(20 เมษายน 2560)
สำเนารายละเอียดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยตทุ่งนาดี 1 (ชุมชนทุ่งนาดี)(20 เมษายน 2560)
สำเนารายละเอียดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์จำนวน 3 คัน (20 เมษายน 2560)
สำเนารายละเอียดราคาจัดซื้อโต๊ะอาหารนักเรียน จำนวน 15 คัน (21 เมษายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเพื่อคุณ 1 (ชุมชนโนนหนามแท่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(25 เมษายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเพื่อคุณ 2 (ชุมชนโนนหนามแท่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(25 เมษายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเพื่อคุณ 3 (ชุมชนโนนหนามแท่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(25 เมษายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเพื่อคุณ 4 (ชุมชนโนนหนามแท่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(25 เมษายน 2560)
สำเนารายละเอียดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสาธง โรงเรียนเทศบาล1(วัดเจียงอี)(25 เมษายน 2560)
สำเนารายละเอียดราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ(27 เมษายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ่างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเพื่อคุณ 3 (ชุมชนโนนหนามแท่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(28 เมษายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(3 พฤษภาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(5 พฤษภาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(5 พฤษภาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(5 พฤษภาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะห้วยน้ำคำ(ฝั่งศรีสะเกษอควอเรียม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(5 พฤษภาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรงถนนหมู่บ้านนันทพงษ์ ระยะที่ 4 (ชุมชนหนองตะมะ)(5 พฤษภาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ  ซอยแพอุทิศ(ชุมชนศรีมงคล) (8 พฤษภาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานขาว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 พฤษภาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(11 พฤษภาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลาง(15 พฤษภาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคาร 3 ชั้น (มัธยม) โรงเรียนเทศบาล 2 "รัชมังคลานุสรณ์"(16 พฤษภาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่บ้านข้าวกล้อง  (ระยะที่ 1) (ชุมชนหนองตะมะ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16 พฤษภาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่บ้านข้าวกล้อง  (ระยะที่ 2) (ชุมชนหนองตะมะ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16 พฤษภาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองคู 5/1 (ชุมชนหนองคู) (16 พฤษภาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี (16 พฤษภาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ (16 พฤษภาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงาน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(17 พฤษภาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ(หลังเก่า) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(18 พฤษภาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงชั้นล่าง อาคารกองสวัสดิการสังคม (19 พฤษภาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(22 พฤษภาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราษฎร์ประชา(ชุมชนโนนเขวา) (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(22 พฤษภาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 23 พฤษภาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 182 รายการ(23 พฤษภาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนเทศบาล 5 (ชุมชนหนองยางหนองม่วง) (24 พฤษภาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(26 พฤษภาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กระดานอัจฉริยะ จำนวน 4 ชุด (31 พฤษภาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(1 มิถุนายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 1 มิถุนายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 5 มิถุนายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล.ซอยเพื่อคุณ 4 (ชุมชนโนนหนามแท่ง)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( 5 มิถุนายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล.ซอยเพื่อคุณ 3 (ชุมชนโนนหนามแท่ง)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( 5 มิถุนายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล.ซอยเพื่อคุณ 2 (ชุมชนโนนหนามแท่ง)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( 5 มิถุนายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล.ซอยเพื่อคุณ 1 (ชุมชนโนนหนามแท่ง)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( 5 มิถุนายน 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอัมพรร่วมใจ (6 มิถุนายน 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมารถโดยสาร(ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง) (7 มิถุนายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 7 มิถุนายน 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหนองยางหนองม่วง (8 มิถุนายน 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาซื้อดินฝังกลบขยะมูลฝอย ประมาณ 6,600 ลูกบาศก์เมตร (8 มิถุนายน 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 1 รายการ (9 มิถุนายน 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำนัก (12 มิถุนายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 15 มิถุนายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 15 มิถุนายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 15 มิถุนายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 15 มิถุนายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(หลังเก่า) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(16 มิถุนายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเข้าอาคารอนุบาล(อ.8) และปูพื้นกระเบื้องห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) (19 มิถุนายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร(หลังเก่า) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121) (19 มิถุนายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่บ้านข้าวกล้อง (ระยะที่ 1) (ชุมชนหนองตะมะ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(22 มิถุนายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่บ้านข้าวกล้อง (ระยะที่ 2) (ชุมชนหนองตะมะ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(22 มิถุนายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 2 หลัง และก่อสร้างลานคอนกรีต 1 แห่ง โรงเรียนเทศบาล 7 (บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง ธนาคารกรุงเทพ 2) (27 มิถุนายน 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ (28 มิถุนายน 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ (28 มิถุนายน 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างฐานพระพุทธรูปพร้อมแท่นประดิษฐาน โรงเรียนเทศบาล3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) (30 มิถุนายน 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) (30 มิถุนายน 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และเดินสายใยแก้วนำแสง (Fiber optic)4 core พร้อมติดตั้ง(30 มิถุนายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(5 กรกฏาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(5 กรกฏาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(7 กรกฏาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(11 กรกฏาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(11 กรกฏาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (12 กรกฏาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(14 กรกฏาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(14 กรกฏาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(14 กรกฏาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (14 กรกฏาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(17 กรกฏาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(17 กรกฏาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(17 กรกฏาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(19 กรกฏาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อรถจักรยานยนต์เอนกประสงค์ จำนวน 3 รายการ (22 กรกฏาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (22 กรกฏาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 24 กรกฏาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(25 กรกฏาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(25 กรกฏาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(25 กรกฏาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(25 กรกฏาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(25 กรกฏาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(25 กรกฏาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ (25 กรกฏาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยลานลำดวน 2 (ชุมชนหนองแดง)(27 กรกฏาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 31 กรกฏาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 31 กรกฏาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานและผนังส่วนจัดแสดง ภายในศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ  (31 กรกฏาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อปลาน้ำเค็มตู้หมายเลขที่ 12 (31 กรกฏาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(1 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทำแนวคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(1 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในเกาะห้วยน้ำคำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(1 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงชั้นล่างศูนย์บริการสาธารณสุข 3(1 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(หลังเก่า) (ครั้งที่2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(1 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทพประสิทธิ์ (ชุมชนโนนเค็ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(2 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังบริษัท ไทยน้ำทิพย์  จำกัด (ชุมชนหนองตะมะ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(2 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยข้างกำแพง(ประจักษ์) (ชุมชนท่าเรือ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(2 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุนทรี (ชุมชนหนองตะมะ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(2 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ช่วงจากซอยที่ดินเพื่อคุณ13-ชุมชนหนองตะมะ) (ชุมชนโนนหนามแท่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(2 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยตะวันรุ่ง (ชุมชนโนนหนามแท่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(2 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(4 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ  และรางวี ค.ส.ล. ถนนขุนอำไพอุทิศ ระยะที่ 2 (ชุมชนโนนหนามแท่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(7 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ  ซอยไทยพันทา 3 (ระยะที่ 2)  (ชุมชนพันทาน้อย)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(7 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ  ซอยหน้าวัดหนองยาง (ระยะที่ 2)  (ชุมชนหนองยาง)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(7 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ  ซอยอุดมสุข (ชุมชนโนนหนามแท่ง)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(7 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ  ซอยที่ดินเพื่อคุณ 5 (ชุมชนโนนหนามแท่ง)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(7 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ  ซอยพวงแก้ว (ชุมชนหนองยาง)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(7 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรปรับปรุงท่อระบายน้ำและท่อพักถนนวันลูกเสือ(ช่วงแยกถนนกวงเฮงตัดถนนวันลูกเสือถึงหน้าประตูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(7 สิงหาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(8 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 9 สิงหาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ(15 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(16 สิงหาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 169 รายการ (17 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(17 สิงหาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(18 สิงหาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(18 สิงหาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19) จำนวน 20 ชุด(18 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน(21 สิงหาคม 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2560
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 23 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( 25 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 28 สิงหาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(29 สิงหาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(30 สิงหาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(หลังเก่า) (ครั้งที่2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(4 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในเกาะห้วยน้ำคำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(4 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทำแนวคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(4 กันยายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(4 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทพประสิทธิ์(ชุมชนโนนเค็ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(6 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลังบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด(ชุมชนหนองตะมะ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(6 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยข้างกำแพง(ประจักษ์) (ชุมชนท่าเรือ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(6 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุนทรี (ชุมชนหนองตะมะ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(6 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยตะวันรุ่ง(ชุมชนโนนหนามแท่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(6 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ช่วงจากซอยที่ดินเพื่อคุณ13-ชุมชนหนองตะมะ) (ชุมชนโนนหนามแท่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(6 กันยายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(6 กันยายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(7 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(7 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 8 กันยายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(8 กันยายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(11 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยไทยพันทา 3 (ระยะที่ 2) (ชุมชนพันทาน้อย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( 12 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหน้าวัดหนองยาง (ระยะที่ 2) (ชุมชนหนองยาง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( 12 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอุดมสุข (ชุมชนโนนหนามแท่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( 12 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเพื่อคุณ 5(ชุมชนโนนหนามแท่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( 12 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพวงแก้ว(ชุมชนหนองยาง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( 12 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรปรับปรุงท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนนวันลูกเสือ (ช่วงแยกถนนกวงเฮงตัดถนนวันลูกเสือถึงหน้าประตูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( 12 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ และรางวี ค.ส.ล. ถนนขุนอำไพอุทิศ ระยะที่ 2 (ชุมชนโนนหนามแท่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( 12 กันยายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(12 กันยายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(14 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 18 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 18 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 18 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 18 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 18 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 18 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 18 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 18 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 18 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 18 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 18 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 18 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 18 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 18 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 18 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 18 กันยายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 18 กันยายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(19 กันยายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(25 กันยายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(27 กันยายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(27 กันยายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(28 กันยายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(28 กันยายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(28 กันยายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(3 ตุลาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อชุดกีฬา รองเท้า และถุงเท้า (3 ตุลาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 คน จำนวน 3 คัน (3 ตุลาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(10 ตุลาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(10 ตุลาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (11 ตุลาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ (24 ตุลาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(24 ตุลาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้ออาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560  (25 ตุลาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(25 ตุลาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(2 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(2 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(8 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(8 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(8 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(10 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(10 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(10 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(10 พฤศจิกายน 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  (13 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในศูนย์ศิลปะอารยธรรมสี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (13 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.4/12) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ฉบับร่าง)(15 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(16 พฤศจิกายน 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างอาคารอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท. อนุบาล8) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 มิ่งเมือง (16 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในศูนย์ศิลปะอารยธรรมสี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (17 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(17 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(17 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.4/12) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (20 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล8) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 มิ่งเมืองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (21 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(25 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(25 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(30 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(30 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(4 ธันวาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(7 ธันวาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(8 ธันวาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(12 ธันวาคม 2560)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT(13 ธันวาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.อนุบาล8) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 มิ่งเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(15 ธันวาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.4/12) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(15 ธันวาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(18 ธันวาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(18 ธันวาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ (18 ธันวาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในอาคารศูนย์ศิลปะอารยะธรรมสี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ธันวาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(21 ธันวาคม 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(21 ธันวาคม 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21 ธันวาคม 2560)
ระกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(22 ธันวาคม 2560)