ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ปี 2559
 

สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา(4 มกราคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยโชติพันธ์16(ชุมชนมงคลสมบัติ) (ฝั่งทิศตะวันตก) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(7 มกราคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยมิตรประชา3(หลัง บขส.) (ชุมชนมารีหนองแคน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(7 มกราคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนขุนอำไพอุทิศ ระยะที่3(ชุมชนโนนหนามแท่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(7 มกราคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ข้างหนองตะมะ (ฝั่งทิศตะวันตก) (ชุมชนหนองตะมะ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(7 มกราคม 2558)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยชฎานิช(ติดหนองโพธิ์) (ชุมชนหนองแดง)ด้วยวิธีตกลงราคา(12 มกราคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อวัสดุวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา(12 มกราคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(19 มกราคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(19 มกราคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(19 มกราคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(19 มกราคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อดินกลบขยะมูลฝอย ประมาณ 4,800 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีตกลงราคา(25 มกราคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา( 25 มกราคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อป้ายบังคับจราจร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา(26 มกราคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อวัสดุวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา(8 กุมภาพันธ์ 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศาลหลักเมือง ด้วยวิธีตกลงราคา(8 กุมภาพันธ์ 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา(9 กุมภาพันธ์ 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา(9 กุมภาพันธ์ 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุชุมชนหนองตะมะ(16 กุมภาพันธ์ 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวัดเลียบ ซอย1/1(ชุมชุนวัดเลียบ) (17 กุมภาพันธ์ 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงห้องวิชาการและแผนงาน(17 กุมภาพันธ์ 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2(17 กุมภาพันธ์ 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลาง(23 กุมภาพันธ์ 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลาง(23 กุมภาพันธ์ 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยขนมปัง(ชุมชนโนนเค็ง)(25 กุมภาพันธ์ 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเข้าศาลาชุมชนหนองเม็ก(ชุมชนหนองเม็ก)(25 กุมภาพันธ์ 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยไกรภักดี 4 ระยะที่ 2(ประชาภักดีระยะที่ 2)(ชุมชนไกรภักดี)(29 กุมภาพันธ์ 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้งจำนวน 1 รายการ(1 มีนาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(Refuse derive fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ(1 มีนาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ(2 มีนาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(Refuse derive fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(2 มีนาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 25 รายการ(3 มีนาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อดินฝังกลบขยะมูลฝอย ประมาณ 3,300 ลูกบาศก์เมตร(8 มีนาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 19 รายการ(9 มีนาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนชุมชนหนองตะมะ-บ้านกุดโง้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(10 มีนาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลังคาพร้อมฝ่าเพดาน(ชั้น 4) อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(16 มีนาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮดรอลิค ยี่ห้อ KOMUTSU  รุ่น PC 200-6 ตค 199 ศรีสะเกษ (16 มีนาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างซ่อมลิฟท์ จำนวน 1 รายการ (18 มีนาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 1 รายการ (22 มีนาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดจ้างเหมา รถยนต์ วีไอพี ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (23 มีนาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(Refuse derive fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24 มีนาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(25 มีนาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ (25 มีนาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าโรงเรียนเทศบาล 3(ชุมชนศรีนครลำดวน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(26 มีนาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนอุบล (ช่วงตรงข้ามนิกรมอเตอร์-ห้วยน้ำคำ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(26 มีนาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอุดมสุข(ราษฏร์ประชา 1) (ชุมชนโนนเขวา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(26 มีนาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสวนสมเด็จ 10(ส่วนที่เหลือ)(ชุมชนมงคลสมบัติ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(26 มีนาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนหมู่บ้านนันทพงษ์ ระยะที่ 4(ชุมชนหนองตะมะ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(26 มีนาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีธัญรัตน์(ชุมชนวัดหลวง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(26 มีนาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 141 รายการ (26 มีนาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนชุมชนหนองตะมะ-บ้านกุดโง้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (7 เมษายน 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB i6jo 3CX หมายเลขทะเบียน ต 0469 ศรีสะเกษ (7 เมษายน 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างรับปรุงอาคารสถานีดับเพลิง 1 (11 เมษายน 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างรับปรุงอาคารสถานีดับเพลิง 2 (11 เมษายน 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลังคาฝ้าเพดาน(ชั้น 4)อาคารสำนักงานเทสบาลเมืองศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(11 เมษายน 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ(19 เมษายน 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยชลิดา(ชุมชนหนองม่วง)(19 เมษายน 2559)
ประกาศโรงเรียนเทศบาล1(วัดเจียงอี) เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนจำนวน 3 ระดับชั้น(21 เมษายน 2559)
ประกาศโรงเรียนเทศบาล1(วัดเจียงอี) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(27 เมษายน 2559)
ประกาศโรงเรียนเทศบาล1(วัดเจียงอี) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(27 เมษายน 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าโรงเรียนเทศบาล3(ชุมชนศรีนครลำดวน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(2 พฤษภาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนอุบล(ช่วงตรงข้ามนิกรมอเตอร์-ห้วยน้ำคำ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(2 พฤษภาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยอุดมสุข(ราษฏร์ประชา 1)(ชุมชนโนนเขวา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(2 พฤษภาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสวนสมเด็จ 10(ส่วนที่เหลือ)(ชุมชนมงคลสมบัติ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(2 พฤษภาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนหมู่บ้านนันทพงษ์ ระยะที่ 4(ชุมชนหนองตะมะ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(2 พฤษภาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยศรีธัญรัตน์(ชุมชนวัดหลวง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(2 พฤษภาคม 2559)
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1(วัดเจียงอี) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(4 พฤษภาคม 2559)
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1(วัดเจียงอี) เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(4 พฤษภาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(18 พฤษภาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(18 พฤษภาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(18 พฤษภาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(18 พฤษภาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(18 พฤษภาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(18 พฤษภาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในเขตชุมชนหนองเม็ก จำนวน 3 โครงการ(24 พฤษภาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล.ไทยพันทา(บริเวณหน้าวัดพานทา) (26 พฤษภาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหนองคู 7 (ชุมชนหนองคู) (26 พฤษภาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน ซอยเทพสถิตย์ 2 (ระยะที่ 1) (ชุมชนหนองเม็ก) (27 พฤษภาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยแก้วตาปี (ชุมชนตลาดนอก)(31 พฤษภาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(9 มิถุนายน 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(13 มิถุนายน 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลาง(16 มิถุนายน 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(16 มิถุนายน 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(16 มิถุนายน 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานีดับเพลิง 1 (17 มิถุนายน 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานีดับเพลิง 1 (17 มิถุนายน 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนซอยประชาภักดี ชุมชนไกรภักดี จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(30 มิถุนายน 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยแขมคำ(แยกบ้านเอื้ออาทร) (ชุมชนเอื้ออาทร)(30 มิถุนายน 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 40 รายการ (25 กรกฏาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน  43 รายการ (25 กรกฏาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน  1 รายการ (28 กรกฏาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่างๆ จำนวน 7 โรงเรียน(โรงเรียนเทศบาล1-7)(8 สิงหาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยวันทา(ชุมชนหนองตะมะ)(9 สิงหาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสวนหมาก 2(ชุมชนพันทาน้อย)(9 สิงหาคม 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2559
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(cctv) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง(15 สิงหาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดทำป้ายแสดงนิทรรศการ ภายในอาคารหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 14 รายการ(15 สิงหาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 130 รายการ(15 สิงหาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(15 สิงหาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(15 สิงหาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน(16 สิงหาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนและต่อเติมอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองยางหนองม่วง)(24 สิงหาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องลวกปั่นขนสุกร จำนวน 1 เครื่อง(25 สิงหาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(26 สิงหาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(26 สิงหาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(29 สิงหาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(31 สิงหาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ(1 กันยายน 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ(1 กันยายน 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ(2 กันยายน 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร  จำนวน 10 รายการ(7 กันยายน 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(12 กันยายน 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(12 กันยายน 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(12 กันยายน 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง(12 กันยายน 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 581 รายการ(14 กันยายน 2559)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(22 กันยายน 2559)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องลวกปั่นขนสุกร จำนวน 1 เครื่อง(26 กันยายน 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(29 กันยายน 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนราษฏร์ประชา(ชุมชนโนนเขวา) (ระยะที่ 1) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(29 กันยายน 2559)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวันเวลา ตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ(3 ตุลาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบูรพา 1(6 ตุลาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อชุดกีฬา รองเท้า และถุงเท้า(6 ตุลาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(7 ตุลาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ(10 ตุลาคม 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2560(12 ตุลาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ(18 ตุลาคม 2559)
แบบรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราษฏร์ประชา(ชุมชนโนนเขวา) (ระยะที่ 1) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(28 ตุลาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ(4 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(4 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(10 พฤศจิกายน 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ(11 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(11 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(14 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(16 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(16 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน บจ2304(17 พฤศจิกายน 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อผ้าซับในสีขาว,สีดำจำนวน 2 รายการ(23 พฤศจิกายน 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อเหล็กกล่องฯและอื่นๆ จำนวน 14 รายการ(23 พฤศจิกายน 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างทำป้ายไวนิลโปร่งแสงพร้อมออกแบบและติดตั้ง จำนวน 1 รายการ(23 พฤศจิกายน 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนและลานจอดรถประตูทางเข้าฝั่งทิศตะวันออกโรงเรียนเทศบาล1(วัดเจียงอี)(24 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(25 พฤศจิกายน 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ(30 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(30 พฤศจิกายน 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ(2 ธันวาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(6 ธันวาคม 2559)
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(7 ธันวาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน 196 รายการ(7 ธันวาคม 2559)
สำเนารายละเอียดราคากลางซื้อประดับเสาแดสดงความอาลัย จำนวน 1 รายการ(13 ธันวาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การยกเลิกแผงตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(27 ธันวาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(29 ธันวาคม 2559)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(30 ธันวาคม 2559)