ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ปี 2558
 

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(5 มกราคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(7 มกราคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(12 มกราคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดสื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(15 มกราคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ(16 มกราคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(26 มกราคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ(27 มกราคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(2 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานค้าลานวัฒนธรรม(2 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยพร้อมญาติ ชุมชนหนองโพธิ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(5 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยศรีสุงมังค์ 12/1 ชุมชนศรีมงคล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(5 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างวัดป่าโนนทราย(จตุรโชคถึงสีเขียวเก่า) ชุมชนโนนทรายทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(5 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองคู 6 ชุมชนหนองคู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(5 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสวนสมเด็จ 10/1 ชุมชนสวนสมเด็จ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(5 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยลำดวน 3 ระยะที่ 2 ชุมชนหนองแดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(5 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินหน้าอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 4(บ้านโนนสำนักมิตรภาพ ที่121)(6 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาร่วมใจ โรงเรียนเทศบาล 4(บ้านโนนสำนักมิตรภาพ ที่ 121)(6 กุมภาพันธ์ 2558)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม 2558
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ(16 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(16 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(16 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(18 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(18 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(19 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(19 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(24 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(24 กุมภาพันธ์ 2558)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกุมภาพันธ์2558
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(2 มีนาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(5 มีนาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ซอยพร้อมญาติ ชุมชนหนองโพธิ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(6 มีนาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ซอยศรีสุมังค์12/1 ชุมชนศรีมงคล  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(6 มีนาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองคู 6 ชุมชนหนองคู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(6 มีนาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ซอยลานลำดวน 3 ระยะที่ 2ชุมชนหนองแดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(6 มีนาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสวนสมเด็จ 10/1 ชุมชนสวนสมเด็จ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(6 มีนาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ข้างวัดป่าโนนทราย (จตุรโชคถึงสีเขียวเก่า) ชุมชนโนนทรายทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(6 มีนาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ(10 มีนาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การคืนเงินประกันสัญญา(11 มีนาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(18 มีนาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(18 มีนาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(18 มีนาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(18 มีนาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(18 มีนาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(18 มีนาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 1(วัดเจียงอี) (23 มีนาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(24 มีนาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อดินฝังกลบขยะมูลฝอย จำนวน 3,000 ลูกบาศก์เมตร(24 มีนาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและติดตั้งสัญญาณไฟจราจร จำนวน 3 จุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(25 มีนาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดผจญเพลิงกันความร้อน จำนวน 2 ชุด(27 มีนาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ(SCBA) แบบอัดอากาศชนิดสะพายหลัง จำนวน 2 เครื่อง(27 มีนาคม 2558)
ประกาศประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนจำนวน 3 ระดับชั้น(30 มีนาคม 2558)
ประกาศประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 "รัชมังคลานุสรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนจำนวน 3 ระดับชั้น(30 มีนาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(30 มีนาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยไทยพันทา 10(ชุมชนพันทาใหญ่)(31 มีนาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(8 เมษายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อชุดผจญเพลิงกันความร้อน จำนวน 2 ชุด(8 เมษายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(9 เมษายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(9 เมษายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(9 เมษายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น D65P หมายเลขทะเบียน ตค 198 ศรีสะเกษ(16 เมษายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(16 เมษายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(20 เมษายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(21 เมษายน 2558)
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1(วัดเจียงอี) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(21 เมษายน 2558)
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2"รัชมังคลานุสรณ์" เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(21 เมษายน 2558)
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1(วัดเจียงอี) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(22 เมษายน 2558)
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2"รัชมังคลานุสรณ์" เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(23 เมษายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(24 เมษายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างและติดตั้งสัญญาณไฟจราจร จำนวน 3 จุด วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(29 เมษายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(29 เมษายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(1 พฤษภาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(11 พฤษภาคม 2558)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน 2558
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(25 พฤษภาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 89 รายการ(25 พฤษภาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างวัดหนองยาง(ชุมชนหนองยาง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(2 มิถุนายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนชุมชนหนองตะมะ-บ้านกุดโง้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(2 มิถุนายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหลืองไพบูลย์(ชุมชนมารีหนองแคน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(2 มิถุนายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยยอดเพชร(ชุมชนหนองม่วง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(2 มิถุนายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(8 มิถุนายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมรถกวาดและดูดฝุ่น ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR หมายเลขทะเบียน 81-4197 ศรีสะเกษ จำนวน 10 รายการ(9 มิถุนายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(15 มิถุนายน 2558)
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 157 รายการ(17 มิถุนายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(23 มิถุนายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(26 มิถุนายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนชุมชนหนองตะมะ-บ้านกุดโง้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(26 มิถุนายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างวัดหนองยาง(ชุมชนหนองยาง)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(3 กรกฏาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยยอดเพชรง(ชุมชนหนองม่วง)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(3 กรกฏาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหลืองไพบูลย์(ชุมชนมารีหนองแคน)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(3 กรกฏาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(7 กรกฏาคม 2558)
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(14 กรกฏาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(14 กรกฏาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(14 กรกฏาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 รายการ(20 กรกฏาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหมู่บ้านนันทพงษ์(ระยะที่ 5) (ชุมชนหนองตะมะ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(27 กรกฏาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยลานลำดวน(ชุมชนหนองแดง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(27 กรกฏาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร ร้านจำหน่ายสินค้า และห้องเก็บพัสดุ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ(5 สิงหาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(5 สิงหาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(5 สิงหาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(6 สิงหาคม 2558)
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(19 สิงหาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยลานลำดวน(ชุมชนหนองแดง)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(26 สิงหาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหมู่บ้านนันทพงษ์(ระยะที่ 5)(ชุมชนหนองตะมะ)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(26 สิงหาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(28 สิงหาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสวนหมาก 3 (ซอยอุ่นจิต) (ชุมชนพันทาน้อย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(28 สิงหาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสังฆภัณฑ์ (ซอยอุ่นจิต) (ชุมชนหนองโพธิ์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(28 สิงหาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยหลังวัดพันทาวราราม(ชุมชนพันทาใหญ่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(28 สิงหาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยมหาราช 2(ช่วงซอยที่ดินเพื่อคุณ 10 ถึง 14)(ชุมชนโนนหนามแท่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(28 สิงหาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชาพัฒนา 2(ชุมชนโนนเขวา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(28 สิงหาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเพื่อคุณ 13(ชุมชนโนนหนามแท่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(28 สิงหาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทวาพิทักษ์(ระยะที่ 1) ชุมชนโนนเค็ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(28 สิงหาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดผจญเพลิงกันความร้อน NOMEX จำนวน 2 ชุดครั้งที่ 2 (7 กันยายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(7 กันยายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(7 กันยายน 2558)
แบบรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม 2558
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารเรียน1 ชั้น 2 จำนวน 2 ห้อง โรงเรียนเทศบาล1(วัดเจียงอี)(16 กันยายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอำนวยการ อาคาร4 และอาคาร5  โรงเรียนเทศบาล2 รัชมังคลานุสรณ์(16 กันยายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล4 (โนนสำนักมิตรภาพที่ 121)(16 กันยายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล6 มิ่งเมือง(16 กันยายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดกีฬาจำนวน 4 รายการ(22 กันยายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(23 กันยายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสวนหมาก 3 (ซอยอุ่นจิต) (ชุมชนพันทาน้อย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(28 กันยายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ  ค.ส.ล. ซอยสังฆภัณฑ์(ชุมชนหนองโพธิ์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(28 กันยายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยหลังวัดพันทาวราราม (ชุมชนพันทาใหญ่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(28 กันยายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยมหาราช 2 (ช่วงซอยเพื่อคุณ 10 ถึง 14) (ชุมชนโนนหนามแท่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(28 กันยายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ  ค.ส.ล. ซอยประชาพัฒนา 2 (ชุมชนโนนเขวา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(28 กันยายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเพื่อคุณ 13  (ชุมชนโนนหนามแท่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(28 กันยายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.  ซอยเทวาพิทักษ์(ระยะที่ 1) ชุมชนโนนเค็ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(28 กันยายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(28 กันยายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(28 กันยายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(29 กันยายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(29 กันยายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(30 กันยายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(30 กันยายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(30 กันยายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(30 กันยายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(5 ตุลาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(5 ตุลาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(5 ตุลาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(5 ตุลาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(6 ตุลาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานศูนย์เด็ก,พื้นอาคารเรียน,ทาสีอาคาร,รั้วคอนกรีตโรงเรียนเทศบาล 3(เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) (6 ตุลาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(8 ตุลาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(8 ตุลาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(8 ตุลาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(8 ตุลาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(8 ตุลาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(8 ตุลาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(8 ตุลาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(8 ตุลาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558(15 ตุลาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(16 ตุลาคม 2558)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน 2558
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการปิดงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558(16 ตุลาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(22 ตุลาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(28 ตุลาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(28 ตุลาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(29 ตุลาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(29 ตุลาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 เดือนธันวาคม 2558 ถึงปิดภาคเรียนที่ 2/2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(30 ตุลาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์(5 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(5 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( 5 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(5 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(10 พฤศจิกายน 2558)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม 2558
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 7(12 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 5(12 พฤศจิกายน 2558)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร จำนวน 2 รายการ(12 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน(13 พฤศจิกายน 2558)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ(12 พฤศจิกายน 2558)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ(12 พฤศจิกายน 2558)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ(12 พฤศจิกายน 2558)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558(16 พฤศจิกายน 2558)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อไฟประดับลานค้าลานวัฒนธรรม(17 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและยานพาหนะในการจัดการข้อมูลขยะมูลฝอย จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(19 พฤศจิกายน 2558)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ(23 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยทำมือ(ชุมชนหนองโพธิ์)(24 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเรืองมงคล(ชุมชนศรีมงคล)(24 พฤศจิกายน 2558)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 5 รายการ(24 พฤศจิกายน 2558)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการ(24 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและยานพาหนะในการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(26 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(27 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(30 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(30 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(30 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(1 ธันวาคม 2558)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดจ้างทำป้ายผ้าร่ม จำนวน 1 รายการ(23 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(1 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 25.20 เมตร ยาว 37.80 เมตร ในพื้นที่สวนราชสักการะ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 แห่ง วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(2 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนหนองยาง จำนวน 1 หลัง วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(2 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง จำนวน 1 หลัง วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(2 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง จำนวน 1 หลัง วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(2 ธันวาคม 2558)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ 2/1(3 ธันวาคม 2558)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อวัสดุก่องสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีตกลงราคา(3 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(3 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(4 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(4 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(4 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(8 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(8 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยมิตรประชา 3 (หลังบขส.) (ชุมชนมารีหนองแคน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(8 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยโชติพันธ์ 16 (ชุมชนมงคลสมบัติ) (ฝั่งทิศตะวันตก) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(8 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนขุนอำไพอุทิศ ระยะที่ 3 (ชุมชนโนนหนามแท่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(8 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ข้างหนองตะมะ (ฝั่งทิศตะวันตก) (ชุมชนหนองตะมะ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(8 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(9 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(9 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(9 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(9 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(14 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(14 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(15 ธันวาคม 2558)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ(17 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(18 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไงการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลและยานพาหนะ ในการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(18 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(18 ธันวาคม 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(18 ธันวาคม 2558)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรถนนอุบล(ช่วงสะพานห้วยน้ำคำ-สามแยกถนนศรีสุมังค์) ด้วยวิธีตกลงราคา(18 ธันวาคม 2558)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 66 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา(21 ธันวาคม 2558)
สำเนารายละเอียดราคากลางจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 149 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา(22 ธันวาคม 2558)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยไทยพันทา 9(ชุมชนพันทาใหญ่) ด้วยวิธีตกลงราคา(22 ธันวาคม 2558)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยวิจิตรนคร12/1(ตรงข้ามกองกำกับการตำรวจภูธรศรีสะเกษ) ด้วยวิธีตกลงราคา(22 ธันวาคม 2558)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยวิจิตรนคร12/2(ตรงข้ามกองกำกับการตำรวจภูธรศรีสะเกษ) ด้วยวิธีตกลงราคา(22 ธันวาคม 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(24 ธันวาคม 2558)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างเหมาตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 5 สาย ด้วยวิธีตกลงราคา(22 ธันวาคม 2558)
สำเนารายละเอียดราคากลางจ้างทำป้ายผ้าร่ม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา(22 ธันวาคม 2558)