หน่วยงานภายในเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

-สำนักการศึกษา
-สำนักการช่าง
-สำนักปลัด
-สำนักการคลัง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-กองวิชาการและแผนงาน
-กองสวัสดิการ
-งานทะเบียน
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ตรวจสอบภายใน
-สถานธนานุบาล