ตรวจประเมินรอบสุดท้าย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 05 สิงหาคม 2019 เวลา 02:58 น.
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวให้การ
ต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  บุญวิเศษ ประธานอนุกรรมเพื่อคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น และคณะ ในโอกาส
เดินทางมาตรวจประเมินรอบสุดท้าย รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.
2562 ในการนี้
นายสมศักดิ์  พนากิจสุวรรณ  ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
, ให้เกียรติร่วมต้อนรับ
ในครั้งนี้  ทั้งนี้ นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรึสะเกษ
 เลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา
 พนักงานเจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลศรีสะเกษ สสจ
, สสอ,
สถานศึกษาในเขตเทศบาล  ทั้ง 27  แห่ง ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
 และรับฟังการบรรยายสรุป การเสนอรับรางวัล และตรวจประเมิน
 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ