ถวายเทียน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

 
 
 

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ร่วมกับภาคเอกชน  ห้างร้าน พ่อค้าประชาชน
และชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล ได้จัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562
  เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
 และเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่ไป โดยได้นำต้นเทียนไปถวาย วัดในเขตเทศบาล จำนวน  13  วัด