โครงการส่งเสริมสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-12 ปี พิมพ์
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริม
สุขภาพในหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-12 ปี ณ ห้องประชุมลีลาวดี รร.เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)