ตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเด่น ปี 2562 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
น.ส.ศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลฯ ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล
ประธานกรรมการตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเด่น ปี
2562 ขนาดใหญ่
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
 โดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 เข้ารับการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี
2562 ในครั้งนี้