ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พิมพ์
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้
 นางสาวศรีเสงี่ยม  ณูรักษา  ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ (พ.ศ.
2562-2564)
 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล