หล่อเทียน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้
นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี
เปิดอบรมโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี
2562
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล
1 วัดเจียงอี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้
สำนักการศึกษา ได้จัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย
และส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน นักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้วิธีขั้นตอนการ
หล่อเทียนพรรษา เป็นการสืบสานวิธีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป