โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยว
โครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2018 เวลา 03:42 น.ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษให้เกียรติ

เป็นประธานในพิธีจับฉลากรางวัลโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน
ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับผู้ที่ชำระภาษี 3  ประเภท ดังนี้

1.ภาษีบำรุงท้องที่

2.ภาษีโรงเรือนและที่ดืน

3.ภาษีป้าย

ขอขอบคุณ ธนาคาร, ห้างหุ้นส่วน,และร้านค้า  ที่ได้ให้การสนับสนุนของรางวัล ดังนี้

1.บริษัท ทีทีคอม จำกัด สนับสนุน - ทีวีจอแบน 29 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

2. ธนาคารอิสลาม สาขาศรีสะเกษ สนับสนุน- รถจักรยาน  2  ล้อ  จำนวน 3 คัน

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีสะเกษ สนับสนุน - ทีวี 
LED  SHAP ขนาด 40  นิ้ว จำนวน 1  เครื่อง

4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาศรีสะเกษ สนับสนุน - ตู้เย็น SHAP ขนาด 34 kg. จำนวน 1 เครื่อง

5. ร้านอิ๋วฮะวัสดุก่อสร้าง  สนับสนุน - ทีวี  LED ขนาด 32 นิ้ว  จำนวน 1 เครื่อง

6. ธนาคารออมสิน สนับสนุน - พัดลม 16  นิ้ว  จำนวน 6 เครื่อง

7. ร้านชนนเครื่องเขียน สนับสนุน - จักรยาน 2 ล้อ จำนวน  2 คัน

- พัดลมเล็ก  จำนวน 6 เครื่อง

- กระติกน้ำร้อน KASHIWA จำนวน 4  ใบ

- หม้อหุงข้าว ACLASS  จำนวน 4 ใบ

  อาคารเอนกประสงค์  สำนักงานเทศบาลฯ ชั่วคราว (เกาะห้วยน้ำคำ)

สำหรับรายชื่อท่านที่โชคดีได้รับรางวัล   เทศบาลฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


 

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์