โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยว


ดนตรีในสวนศรีครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวพบปะ
กับประชาชนที่มาร่วมชมและรับฟังดนตรีในบรรยากาศสบายๆ ในโครงการ
ดนตรีในสวนศรี ปีที่
7 บรรเลงเพลงโดยวงตั้มสานฝัน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ
 (เกาะห้วยน้ำคำ) และสัปดาห์หน้าในวันเสาร์ที่
10 กุมภาพันธ์ 2561

 
ออกตรวจเยี่ยมในการจัดสอบ O-NET PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   สำนักการศึกษา  และคณะกรรมการดำเนินการสอบ  ออกตรวจเยี่ยม 
ในการจัดสอบ
O-NET  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
 ณ  โรงเรียนเทศบาล
1  (วัดเจียงอี)

 
ต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองป่าตอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองป่าตอง
จังหวัดภูเก็ต ศึกษาดูงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
เยี่ยม เด็กแรกเกิด และมารดาหลังคลอด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนฯและเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยม
เด็กแรกเกิด และมารดาหลังคลอด ตามชุมชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน
7 ราย
พร้อมทั้งแนะนำให้ความรู้ ในการดูแลทารกแรกเกิด

 
พิธีมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่ อาศัยของผู้ประสบปัญหาทางสังคม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน  ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่
อาศัยของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษและ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ได้ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
 คือ นางจำปี ทองสุข บ้านเลขที่ ๙๘๐๙ ถนนหลักเมือง ตำบลเมืองเหนือ
 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและนันทนาการผู้สูงอายุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์  รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและนันทนาการผู้สูงอายุ โดยนางสาวศรีเงี่ยม ณูรักษา
  ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  ตามโครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
โครงการดนตรีในสวนศรีปี 7 ครั้งแรก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์  รองนายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติเป็นประธาน
โครงการดนตรีในสวนศรีปี 
7  ซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกปี  เพื่อสร้างความสุข
นันทนาการให้ประชาชนทุกท่าน ได้พักผ่อนในวันหยุดครั้งต่อไปพบกัน
ในวันเสาร์ที่ 
กุมภาพันธ์  2561  เริ่มบรรเลงตั้งแต่เวลา  17.00  น.
  ดนตรีไพเราะ   อาหารอร่อยราคาถูก    ณ  เกาะห้วยน้ำคำ

 
เยี่ยมค่าย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายกริชชัย  ศิลปรายะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 ให้เกียรติเยี่ยมค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด  ณ  สนามโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 11 จาก 187

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์