โครงสร้างการบริหาร

 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 พนักงานเทศบาล
 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
 สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 สำนักการช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองวิชาการและแผนงาน
 สำนักการศึกษา
 กองสวัสดิการและสังคม
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สถานธนานุบาล
 

ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
  
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมโภชน์ ธุวธารางกูล ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
 ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 เพื่อขอรับ
 ความเห็นชอบในญัตติต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  

 
วันปิยมหาราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา
 ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
 ในการนี้ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี
 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรึสะเกษ

 
การประกวดวงดนตรี folk song PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  จะจัดกิจกรรม การประกวดวงดนตรี folk song”
 (สืบสานประเพณีลอยกระทง) ตามโครงการชุมชนสัมพันธ์และนันทนาการ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป
ได้แสดงออกด้านทักษะด้านดนตรีโดยใช้เวทีสาธารณะ  และห่างไกลยาเสพติด
 โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ (download) 

 
มอบถุงกอล์ฟ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางพัชรี มหาลวเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีฯ
มอบถุงกอล์ฟ ให้แก่สมาคมกอล์ฟศรีสะเกษ จำนวน 5 ถุง
 โดยนายมงคล คำเพราะ เป็นผู้รับมอบ

 
ตรวจสอบตามข้อร้องเรียน เรื่องน้ำท่วม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายพิพัฒน์  อินทรวงษ์โชติ และ นางอุไร  บัวบาน  รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการฯ  เจ้าหน้าที่  ลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อร้องเรียน เรื่องน้ำท่วม
 และหาวิธีแก้ไข  บริเวณถนนเฉลิมราชย์
60  ปี คุ้มหนองหมู  หนองปลาซวย

 
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ช่อง
9
และ SBS เคเบิ้ล ทีวี ในด้านการบริการทันตกรรม ขูดหินปูนและอุดฟันฟรี
สำหรับประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มวัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ได้เปิดให้บริการระหว่างวัีนที่
9-20 ตุลาคม 2560 เว้นวันหยุดราชการ
 เวลา
09.00-15.30 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

 
ทอดกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีฯ  เป็นประธานในพิธี
ทอดกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ประจำปี 
2560 และได้รับเกียรติจาก
 นางสกุลทิพย์  อังคสกุลเกียรติ  ภริยานายกเทศมนตรีฯ
นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรตินายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ
 แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล 
พนักงานครู เจ้าหน้าที่ และประชาชนในชุมชนร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคี
 ประจำปี
2560 เพื่อสมทบทุนในการสร้างพระอุโบสถ ณ วัดศรีเกษตรพัฒนาราม
 (วัดบ้านหนองยาง) อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

 
รับฟังปัญหา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๒ พร้อมคณะ
 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังปัญหา
ของพี่น้องประชาชน นำปัญหานั้นไปสู่การแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
ทั้งนี้นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ กล่าวต้อนรับคณะฯ
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน ประชาชนร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้
  ณ อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 11 จาก 182

บริการเป็นของเรา
ายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การประชุมระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนิน
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์